Terje Ogden

Biografiske opplysninger

Terje Ogden

Terje Ogden

Terje Ogden (dr.philos) Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU).

Postadresse:Postadresse: Glassverket 4.

E-post:ogden@online.no
Bilder:Trykk her for større bilde

Utdanning:

Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi, dr. philos. 2010.

Universitetet i Oslo, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Cand Paed 1979.

Stillinger og ansettelser:

2005–2018:Professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.
2003–2018:Forskningsdirektør ved Atferdssenteret og Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge.
2001–2004:Professor II ved Senter for Atferdsforskning, Stavanger.
1998–2002:Forsker og daglig leder av "Atferdsprosjektet", Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt.
1995–1999:Professor II i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen, Psykologisk Fakultet, Seksjon for pedagogisk psykologi.
1990–1995:Professor II i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk.
1986–1996:Leder av Barnevernets Utviklingssenter i Oslo.
1981–1986:Amanuensis og førsteamanuensis i pedagogisk psykologi, Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for pedagogisk psykologi.
1980–1981:Spesialpedagogisk konsulent, Fylkesskolesjefen i Østfold.
1971–1980:Lærer og rektor, Oslo kommune, Miljøhjemskolen.

Andre verv:

2023- Editorial Board: Social, Emotional and Behavioral Difficulties.
2023- «Mig og min plejefamilie» (MOMP 2). Forskningsfaglig referansegruppe, Københavns professionshøjskole.
2018- ”Guttas Campus” faglig referansegruppe. Eivind Astrups allmennyttige stiftelse.
2019-2023 FYS forskningsverksamhet för yrkesverksama i socialtjensten, Malmö.
2019-2022Action editor. Implementation research and practice (SAGE)
2019-2025 Rådgivande grupp, FORTE: Tillämpad velfärdsforskning.
2020-2021.Expert Review Panel for the Research Programmes in Adolescence, Mental Health and the Developing Mind. The UK Medical Research Council (MRC), Arts and Humanities Research Council (AHRC) and Economic and Social Research Council (ESRC) in Adolescence, Mental Health and the Developing Mind.
2019-2021Faglig referansegruppe til animasjonsserie om mobbing; MobbeMaskinen, Oslo, Redd Barna.
2019Resilient – forskningsbasert evaluering av SEL programmet ROBUST, Stavanger, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Prosjektmedarbeider.
2019:Action editor: Implementation research and practice (SAGE)
2019, juni:Strategigruppen for BarnUnge21-strategien, Barne- og familiedepartementet.
2019, mai:Rådgivande grupp för Fortes Tillämpad välfärdsforskning.
2019, februar:FYS: Forskning för yrkesverksamma i socialtjänsten (Malmö).
2018«Guttas Campus» - Faglig referansegruppe. Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse.
20182021 Mig og min plejefamilie. Forskningsfaglig referansegruppe, Københavns Professionshøjskole
2018Global Implementation Society – GIS Board member
2018–2021:Member of Data and Safety Management Board (DSMB) in the project: Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe (Romania, Macedonia and Moldova) – Adapt, Optimize, Test and Extend Parenting for Lifelong Health. European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 779318.
2017–2019:Stoltenbergutvalget for utredning av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Kunnskapsdepartementet – utvalgsmedlem.
2014–2015:Advisory Board: Evalueringer av prosjekter i Socialstyrelsen. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. København.
2014:Advisory Board: Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU: "Institutionsvård av antisociala ungdomar". Stockholm.
2014:Editorial board: Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research.
2013–2019:Medlem av programstyre FINNUT, Norges Forskningsråd.
2012–2019:Medlem av Nasjonalt programutvalg, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
2012:Editorial board: Emotional & Behavioural Difficulties.
2011:Editorial board: Journal of Children's Services.
2009–2010:Medlem av utvalg om pedagogisk tilbud til førskolebarn: NOU 2010: 8. Med forskertrang og lekelyst. Systematisk tilbud til alle førskolebarn. Kunnskapsdepartementet.
2004–2009:Styremedlem i Instiutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige.
2007–2008:Medlem av utvalg for utredning av alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere: NOU 2008:15. Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll. Justisdepartementet.
2000–2002:Medlem av ekspertgruppe for "New ways of dealing with juvenile delinquency and juvenile justice in Europe", Strasbourg, Europarådet.
1992–2002:Medlem av styret for Centrum for utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS), Stockholm, Sverige.
1999–2000:Medlem i Befringutvalget - NOU 2000: 18: Barnevernet i Norge.
1993–1998:Leder av programstyret for "Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling", Norges forskningsråd, Kultur og samfunn.

Referee/reviewer 2020

Journal of Child and Family studies

International Journal of School and Educational Psychology

Child and Youth Services Review (CYSR)

Journal of child and family studies

European Journal of Public Health

Family Relations

Journal of adolescence

Implementation science