Terje Ogden

Foredragsliste

2021

18. august. Suksessfaktorer ved implementering», Kompetansesenteret, Drammen.

23. august. PMTO in Norway. PhD kurs i Arizona.

8. september. «Hva virker for gutter?» Guttas campus konferanse, Oslo

9. september. «Implementering som endringsarbeid», Læringsnetterverk for eldre reformen Leve hele livet, Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester.Viken, region Buskerud.

16. september. PALS konferansen «Et inkluderende læringsmiljø i skolen» (digital konferanse).

5. oktober. «Problematferd blant barn og unge». Oslo Met, Kjeller, Sosialpedagogisk rådgivning.

20. oktober. «Implementering som lokalt utviklingsarbeid». Bodø, Statsforvalteren i Nordland.

16. november. «Tverrsektoriell veileder for samarbeid og samordning og effekt helt ut». Helsedirektoratet, Oslo.

17. november. «Fra kartlegging av behov til inkluderende praksis i skolen». Regionskonferanse, Ishavshotellet, Tromsø. Universitetet i Tromsø.

23. november. «Hva fremmer arbeidet med å forbedre praksis i skoler og barnehager?» (inkludering, samarbeid, utviklingsarbeid og implementering). PP-tjenesten i Oslo, SAS hotellet.

9. desember. «Allvarliga beteendeproblem i norska barnskyddsinstitutioner - status, utmaningar och förbättringsmöjligheter”. Digitalt webinar, Statens Institutionsstyrelse og Childhood.

2020

16. januar . Implementering. Forbedringsprogram for leger, Helsedirektoratet, Scandic Oslo.

21. januar. Utfordringer til Osloskolen – Oslo kommune, Kultur og utdanningsetaten, Lysebu.

29. februar. Selvregulering, sosial kompetanse og sosiale og emosjonelle vansker. Høgskolen i Vestfold og Telemark, Horten.

30. januar. Hva alle bør vite om implementering. Læringsnettverket for «Nytt blikk», KS Kongsberg.

5. februar. Från forskning till praktik - implementering och utvärdering av evidensbaserade interventioner i Norge. Praktiknära forskning och forskningsnära praktik” Forskarskolekonferens i Lund, Grand Hotel.

13. februar. Anvendt og differensiert forebygging. Masterprogrammet «Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge» Psykologisk Institutt, UiO.

12. juni. Implementeringsseminar R-BUP Øst og Sør, Larvik.

15. september. Klasseledelse. Universitetet i Tromsø.

29. september. Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Sosialpedagogisk rådgivning, Oslo Met, Kjeller.

30. september. Sosial kompetanse og problematferd hos barn og unge. Høgskolen, Haugesund.

19. oktober. Sosial kompetanse og atferdsvansker hos barn og unge. Masterutdanning i spesialpedagogikk, Universitetet i Tromsø.

2. november. ”Familien, skolen og barnevernet - hva sier forskningen?” NTNU, Trondheim.

3. november. Fellesskap, forskning og fornyelse i skolen. Sosial og emosjonell læring «Læringsmiljøkonferansen» Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

2019

2. januar. PALS modellen og psykisk helse. Sagabakken skole, Fredrikstad.

16. januar. Klasseledelse, Oslo Met, lærerutdanningen.

22. januar. Implementering. Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Oslo.

23. januar. Barn og unge med problematferd. Felles ansvar og utfordringer for kommunens barne-, ungdoms- og familietjenester, barnehager og skoler. "Tverrfaglig samarbeid om barn og unge i utsatte livssituasjoner". Høgskolen på Vestlandet, Sogndal.

4. februar. Hva virker i arbeidet med atferdsproblemer i skole? Konferanse: "Framtidens spesialundervisning" Jobb Aktiv, Gardermoen.

14. februar. "Implementering av nye metoder" Oslo Kommune.

21. februar. Kunnskap om utsatte barn og unge. Hvilke teoretiske og empiriske retninger er rådende, og hvilke konsekvenser bør dette få for tiltak? BUF-dir fagråd for forebygging og foreldrestøtte, Oslo.

4. mars & 19. mars. Anvendt og differensiert forebygging. UiO, Psykologisk Institutt, Mastergrad programmet.

15. mars. Implementering i en norsk kontekst. Hvor står vi og hva bør vi gjøre for å styrke forskning om implementering av kunnskapsbasert praksis i helse- og sosialtjenestene. Seminar om implementeringsforskning i helse- og sosialtjenestene, NKVTS/R-BUP, Oslo.

26. april. Sosial kompetanse og sosial ferdighetstrening i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. NORCE videreutdanning i KAT, Stavanger.

21. mai. Atferdsforstyrrelser og atferdsvansker blant barn og unge. Regional internundervisning for leger i spesialisering (LIS) Barne- og ungdomspsykiatri, Sogn.

27. mai. Hva vet vi om tiltak som virker i arbeidet med ungdom? Konferanse om barn og unge i rusreformen. Oslo Kongressenter.

18. juni. Implementering "fra kunnskap til praksis". RVTS & R-BUP Øst og Sør, Internseminar. Larvik, Farris bad hotell.

12. september. Gutter og jenter i skolen - finner vi kjønnsforskjeller i PALS-studien? PALS konferansen 2019 Oslo Kongressenter.

15. september. Masterclass - Implementation teams. University of Strathclyde, Global Implementation Conference (GIC) Glasgow.

16. september. Developing capacity for sustainability and scaling. Seminar, GIC Glasgow.

17. september. Implementation measurement and data, Plenary panel, GIC Glasgow.

24. september. Kunnskapsbasert praksis i barnehage og skole. SePu konferansen, "Fremtiden er nå" Hamar kulturhus.

10. oktober. Et økologisk perspektiv på institusjon Ungdoms medvirkning - livet i og utenfor institusjonen. Samhandling i miljøterapien - vekst og utvikling for og med barn og ungdom. Norsk Barnevernsamband. Institusjonskonferansen 2019, Gardermoen Thon Airport Oslo hotell.

14. oktober. Masterprogram i Spesialpedagogikk, Tromsø universitet.

24. oktober. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Seminar, Clarion hotell, Oslo.

24. oktober. Bidrar utvikling av sosial og emosjonell kompetanse til økt livsmestring og bedre helse? "Folkehelse og livsmestring" MITT VALG konferansen 2019, Lillestrøm.

13. november. Hva alle bør vite om implementering. Eldrereformen "Leve hele livet" Helsedirektoratets konferanse for det nasjonale og regionale støtteapparatet, Park Inn, Gardermoen.

13. desember. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og den inkluderende skolen, Tønsberg kommune, Quality hotell Oseberg.

2018

11. januar. Hvordan bli en effektiv gjennomføringsorganisasjon? «Vinterseminar» Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF, Lysebu.

16. januar. Inkludering – holdninger, ledelse og kompetanse. Utdanningskonferansen 2018. God opplæring for elever som trenger ekstra hjelp, Fylkesmannen i Rogaland, Clarion Energy Hotell.

18. januar. Implementering og vedvarende forbedring. Forbedringsprosjekter i helsetjenesten, «Pasientsikkerhetsprogrammet» , Helsedirektoratet, Scandic Hotell, St. Olavs plass Oslo.

25. januar. Hva er innovasjon i FINUT? Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

8. februar. Programstyreledernes dag NFR.

13. & 28.februar 7. mars. Anvendt og differensiert forebygging. Psykologisk Institutt, Masterprogrammet, UiO.

15. mars. Hva slags kompetanse trenger elevene for å lykkes i framtidas skole og samfunn? Læringsmiljø, inkludering, problematferd og sosiale ferdigheter i skolen. Melløs skole, Moss.

4. april. Hva slags kompetanse trenger barn og unge for å lykkes i framtidas skole og arbeidsliv? Nesodden kommune.

12. april. Hvordan skape endring i barne- og ungdomstjenestene? «Spelar det någon roll vilken metod jag använder?» Stockholm City Conference Center (Folkets hus).

14. april. Kunnskapsbasert praksis i skolen. Videreutdanning i spesialpedagogikk. Folkeuniversitetet, Drammen.

19. april. Familien, skolen og barnevernet – hva sier forskningen? Høgskolen i Sør Trøndelag, PABU U18.

25. april. Hva vet vi om tiltak som virker i arbeidet med ungdom? (rus-kriminalitet-vold/mobbing-dropout). Gatenærkonferansen, Ingeniørenes hus, Oslo.

26. april. Elever med særlige utfordringer og god opplæring i vanlig klasse. Rogaland fylkeskommune, Tilpasset opplæring, Sola Strandhotell.

2. mai. Behandling og implementering i arbeidet med antisosial atferd blant ungdom. Statens Institutionsstyrelse (SIS), Stockholm.

8. mai. Early interventions for vulnerable children. Hilton Hotel, Reykjavik, Island.

24. mai. Adolescent antisocial behavior and the interface between research findings and effective interventions. MST European conference, Malmö.

1.juni. Barn og ungdom med atferdsvansker – hva virker? «Spesialundervisning som virker» Institutt for spesialpedagogikk, Chateau Neuf, Oslo.

6. juni. Sosial kompetanse. Hvorfor er det viktig og hvilken betydning har det for barn og unge? Lions club, Kveldsseminar, «Smia», Drøbak.

15. juni. Inkludering av barn og unge med særlige behov i barnehage, skole og lokalmiljø. Programsamling -modellutprøving – «Inkludering på alvor», Utdanningsdirektoratet, Oslo.

14. august. Miljøterapeutiske utfordringer i spesialpedagogisk praksis. Nøsted skole, Horten.

15. august. Elever med særlige utfordringer og god opplæring i vanlig klasse. Karmsund vgs. Haugesund.

16. august. Klasseledelse for viderekomne. Sandnes kommune, Sandnes.

5. september. Implementering - teori – forskning – praksis. Rambøll, Oslo.

13. september. Implementeringsforskning og konsekvenser for praksis - status og framtidsperspektiver. Nettverk for kunnskapsbasert praksis, Oslo Met.

17. september. Spesialundervisning – kritikk og alternativer. Masterprogram i spes.ped. Universitetet i Tromsø.

20. september. Early interventions for children at risk for conduct problems - implementation, outcomes and challenges in a Norwegian context. TrygFonden’s Centre for Child Research, Aarhus universitet.

22. september. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Status, årsaker, konsekvenser og tiltak. Unge høyre landsmøte, Høyres hus, Oslo.

27. september. Barn og unges helse, omsorg, læring og utvikling – felles ansvar og utfordringer for kommunens barne-, ungdoms- og familietjenester. Kulturhuset, Stryn kommune.

3. oktober. Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Høgskolen Haugesund/Stord, Haugesund.

17. oktober. Hva slags kompetanse trenger elevene for å lykkes i framtidas skole, arbeid og samfunn? Møte, FAU, Halmstad skole, Rygge.

24. oktober. «Efter planeringen kommer implementeringen» Statens Institutionsstyrelse, seminar, Radisson Blu Waterfront, Stockholm.

29. oktober. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Konferanse: Psykisk helse i skolen, Jobb Aktiv og Lærerlabben. Thon Airport hotell, Gardermoen.

2. november. Inkludering i barnehager og skoler. Avdelingsseminar Tyrifjorden hotell, Kunnskapsdepartementet, Avd for barnehage og grunnskole.

5. november. Implementing and evaluating early intervention programs in Norway; experiences and outcomes. Forelesning, dr. grads programmet, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholm Universitet.

2017

2. januar. PALS modellen og psykiske helse. Seminar Fredrikstad; Sagabakken skole.

1. februar. Klasseledelse ; Teori og kunnskap for praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus.

6. februar. Programme for Research and Innovation in the Educational sector – FINNUT; NORFACE conference, Stockholms Universitet.

13. februar.> Atferdsvansker hos barn og unge. PSYC5304 «Tilstandsbilder og utredning av barn og unge», Embetsstudiet, Psykologisk Institutt, UiO.

20. februar. 20. mars. Sosial kompetanse og sosial ferdighetsopplæring. Masterprogrammet, Psykologisk Institutt, UiO.

1. mars. Hvordan fremme evidensbasert praksis i velferdstjenestene? Avdelingsseminar for Oppvekstavdelingen Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet. Sundvollen hotell.

9. mars.> Implementering av evidensbasert praksis. HEL 3501 Barnevernets komplekse praksisfelt. Masterprogrammet. Universitetet i Tromsø.

13. mars. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge; frafall i skolen. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Høgskolen Stord/Haugesund.

15 mars. Implementeringsstrategier. Barnehagens og skolens betydning i arbeidet med utsatte barn og unge. «Barn og unges psykiske helse» Verdalsøra barne- og ungdomsskole, Verdal.

22. mars. Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Ledersamling, Lillesand kommune (E-teateret) & Fagsamling for skolepersonale og pp-tjeneste (Lillesand u-skole) Lillesand.

29. mars. Klasseledelse. Utdanningsforbundet, Lærernes Hus, Oslo.

5. april. Atferdsvansker. Forståelse og behandlingsmodeller. Grunnkurs i Barne- og ungdomspsykiatri IV, Hotel Scandic Ørnen, Bergen.

19. april. Ledelse og tidlig intervensjon i inkluderende skoler og barnehager. «Inkludering, tidlig innsats og tilpasset opplæring», Flekkefjord kultursenter, SPIRA.

21. april. Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Dronning Mauds Minne høgskole, Masterprogram i spesialpedagogikk. Trondheim.

26. april. Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Differensierte tiltak for barn og unge «Noe til alle og mer til de som trenger det», Skiptvet kommune.

27. april. Sosial kompetanse blant barn og unge; Sammenhenger, evidens og framtidsfokus. ART utdanningen, Sandnes.

8. mai. Spesialundervisning, inkludering og flerfaglig kompetanse i skolen. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Park Inn, Oslo Airport, Gardermoen.

12. mai. Spesialundervisning, inkludering og flerfaglig kompetanse i skolen. Kontaktforum for Faglig Administrativt Støttesystem (FAS), Utdanningsforbundet, Oslo.

29. mai. The national implementation and evaluation of parent training in Norway. The Association for Behavior Analysis International (ABAI), 43rd Annual convention. Colorado Convention Center, Denver.

13. juni. Implementing and Testing Evidence-based Practices in Norway: Crossing National, Cultural and Language Borders. “The Family Check-up International Conference: Building bridges across contexts, cultures and intervention models”. VGR Campus,Nya varvet, Göteborg.

14.-16. august Evaluation of Tryg Fondens Centre for Child Research. Aarhus/København.

18. august Klasseledelse, læringsmiljø, kultur og samarbeid. Marker skole.

22. august En forsknings- og kunnskapsoversikt over hjelpetiltak i det norske barnevernet. Landssamling for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker, Scandic Kristiansand Bystranda.

6. september Klasseledelse, relasjoner og læringsmiljø. Ullern videregående skole, Oslo.

14. september Hva hemmer og fremmer implementeringen av forskningsbasert kunnskap i grunnskolen? Nasjonal PALS konferanse, Oslo kongressenter, Oslo.

16. september Sosial og emosjonell kompetanse. Hvorfor er det viktig og hvilken betydning har det for barn og unge? «Mitt valg» konferansen, Olavsgård hotel.

19. september. Implementering – fra forskning til praksis. Inkluderingskonferansen, Thon hotel Oslo Airport.

4. oktober. Sosial læring i barnehage og skole - for alle. Spesialpedagogikk, Høgskolen Stord-Haugesund, Høgskolen i Haugesund.

6. oktober. Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Masterutdanning i spesialpedagogikk. Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim.

11. oktober Hvilke ferdigheter trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? Fagdag for PPT-ansatte og skoleeiere/ skoleadministrasjon, barnehagemyndighetene, Fylkesmannen i Østfold, Laholmen hotell, Strömstad.

23. oktober Bruk av forskningskunnskap i skolen og hjemmets læreplan. Masterutdanning i spesialpedagogikk. Universitetet i Tromsø.

15. november Ut av rundkjøringen. - hvor langt har vi kommet og hvordan kommer vi videre i arbeidet for utsatte barn og unge?" Nasjonal fagkonferanse NUBU, SAS hotellet, Oslo.

22. november. Hva slags kompetanse trenger barn og unge for å mestre framtidens skole, arbeidsliv og samfunn? «Helsefremmende oppvekst», Asker.

28. november. Atferdsvansker - forståelse og behandlingsmodeller. Legeforeningen, Regional undervisning, Innlandet, Hamar, Scandic hotel.

30.nov/1. desember ”Projektdesign og hvornår RCT?”; ”Gennemførelse af RCT”; ”Implementering – upscaling af RCT”. Tryg fonden, Program Unge, Hindsgavl slot, Middelfart. Danmark.

13. desember PP-tjenesten og systemisk arbeid i barnehagen. Seminar, Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim.

2016

13. januar. «Tidlig intervensjon i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge». ROP dagen. «Hvordan fange opp og forebygge at ungdom faller utenfor» Oslo Kongressenter.

26. januar. «Alle med, - hva betyr det?» Kvalitet i barnehagen og personalets rolle for alle barn og barn med særskilte behov. Abildsø, seminar Østensjø bydel, Oslo.

5. februar. «Klasseledelse – forskning og praksis». Rådalslien skole. Thon hotel, Slottsparken, Oslo.

10. mars. «Implementering av evidensbaserte programmer og praksis». Universitetet i Tromsø. Masterutdanning barnevern.

16. mars. «Jeg passer ikke inn noe sted – hva virker i skolen?» Statped konferansen 2016, Hotel Royal Christiania, Oslo.

14. april. «Barn og unge i sosiale og medisinske institusjoner – hvilke kompetanser og ferdigheter trenger disse elevene for å lykkes i framtidens skole/samfunn?» Samling for grunnskolenettverket i Akershus, Scandic Holmenkollen park hotell.

21. april. «Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt». Masterutdanningen, Dronning Mauds minne Høyskole, Trondheim.

27. april. «Støttende læring og samhandling». Etterutdanning i psykososialt arbeid. Høgskolen i Harstad.

3. mai. «Fra forskning til praktisk implementering – erfaringer fra Norge». Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa, Göteborg.

4. mai. «Sosial kompetanse i skole og arbeidsliv». Arendals konferansen, «Sammen om læring».

10. mai. «Atferdsvansker, forståelse og behandlingsmodeller». Regional internundervisning for leger i spesialisering.( LIS) barne- og ungdomspsykiatri, Tilstandsbilder i BUP. Senter for psykisk helse barn og unge (SPHBU), avdeling Sogn.

19. mai. «Hvordan får vi familiestøttende tiltak til å virke, og hvordan vet vi det?» Åpningskonferanse for Nurse-Family Partnership – Sandnes.

19. mai. «Hva er problematferd blant barn og unge?» Høyland menighetshus, Sandnes.

20. mai. «Hvordan får vi familiestøttende tiltak til å virke, og hvordan vet vi det?» Åpningskonferanse for Nurse-Family Partnership – Søndre Nordstrand og Gamle Oslo, R-BUP, Oslo.

30. mai. «Atferdssenterets utredning om NFP i Norge» – presentasjon, BUF direktoratet, Cantina Paradiso, Oslo.

1. juni. «Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender». Barn og unge kongressen 2016, Radisson Blu Hotel Royal, Bergen.

2. juni. «Implementering; Hvordan få kunnskap ut i praksisfeltet?» BLD, barnevernavdelingens avdelingsseminar, Moss, Hotell Refsnes Gods.

9. juni. «Institutionsvårdens framtid». Statens Institutionsstyrelse,(SIS), Stockholm, Hotel Northern Light.

22. juni. «Social competence in children – development and functioning» The International Preschool, Trondheim.

15. august.
Skolen, barnehagen og barns atferd - inkludering og gruppe/klasseledelse i pedagogiske tiltak for alle. Kursdag, Flekkefjord kommune.

16. august.
«Hvilke ferdigheter og kompetanse trenger barn og unge for å mestre framtidens oppgaver og utfordringer i utdannings, yrkes- og samfunnslivet» Arendalsuken, Arendal kulturhus.

14. september.
«Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge». Høgskolen Stord/Haugesund, Haugesund.

22/23. september.
«Utvikling, implementering og evaluering av kunnskapsbasert praksis – med vekt på forebygging og intervensjoner ved atferdsproblemer hos barn». Dr.grads kurs, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi.

13. oktober.
«Barn og unge i sosiale og medisinske institusjoner – hvilke kompetanser og ferdigheter trenger disse elevene for å lykkes i framtidens skole/samfunn?» Lerberg kompetansesenter, Hokksund.

14. oktober.
«Hvordan forebygge atferdsproblemer blant barn og unge?» Voksne for barn, Oslo.

20. oktober.
«Kan tidlig intervensjon forebygge utvikling av alvorlige rusproblemer?» 11. nasjonale LAR konferanse, Oslo Kongressenter, Oslo.

27. oktober.
Implementering i en norsk kontekst, Seminar Rambøll Management, Skøyen, Oslo

31. oktober.
«Spesialpedagogiske utfordringer og muligheter: Atferdsproblemer, skole og evidens-perspektivet, klasseledelse». Universitetet i Tromsø.

5. november.
Klasseledelse – teori, praksis og forskning. Østlandske lærerstevne, Høyskolen i Akershus og Oslo.

9. november.
Experimental research with the aim of arriving at “evidence-informed education” in policy and practice. The 4th international evidence-informed policy and practice in education in Europe (EIPEE), “Advancing the use of research in education across Europe”, Dansk Pædagogisk Universitet, København

10. november.
PALS skolemodell – utvikling, implementering og resultater. Department of Education and Special Education, Göteborg universitet.

11. november.
Evidensbasert praksis i velferdstjenestene. Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet Oslo.

14. november.
Inkludering og psykisk helse. Oktoberseminar om psykisk helse for barn og unge, Solstrand hotel, Os.

15 november.
«Nurse family partnership i Norge»(med Elise Skarsaune og Tine G. Aaserud. Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse, «Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår». Oslo Kongressenter

16. november.
Barns sosiale utvikling – resultater etter 10 år. Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse, «Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår». Oslo Kongressenter.

22. november.
Hemmende og fremmende faktorer for god implementering - hvordan få forskningsbaserte tiltak til å virke? Nettverkssamling for teamledere (ACT & FACT), Oslo kongressenter.

23. november.
«Jeg passer ikke inn noe sted; den smarte skolen gjør de kloke valgene på forskningsbasert kunnskap om hva som fungerer?». Kurs for FAS tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Lillestrøm.

2. desember.
«Familien, skolen og barnevernet - hva sier forskningen?» Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (PABU), NTNU, Trondheim.

2015

22. januar. "Den gode Akershusskolen - for alle elever?" Akerhus fylkeskommune, avd. for videregående opplæring, Son Spa hotell.

12. februar. "Implementering av evidensbaserte programmer og praksis". Mastergradsstudie i Barnevern, RKBU Nord, Universitetet i Tromsø.

9.mars. "Alle med, hva betyr det?" - konferanse, PP-tjenesten i Frogn kommune. Oscarsborg, Drøbak.

10-11.mars. "Elever med problematferd". Pædagogisk, psykologisk forening, Årsmøte, Hotell Nyborg Strand, Danmark.

12.mars. "Slik styrkes barn og unges individuelle kompetanse." Det kriminalpræventive råd: Forebyggelse av ungdomskriminalitet "Herre i eget liv - kompetencer", Vejle, Danmark.

24.mars. "Den inkluderende skolen - utfordringer og løsningsforslag", Rådgiverkonferanse. Bergen.

26.mars. "Exclusions and disciplinary measures in Norwegian compulsory school - an overview of what works and what does not - and what the next step should be". "Keeping Kids in School-Alternatives to Exclusion Conference. Cambridge, England.

15.april. "Evidensbasert praksis og måling av sosial effekt." Nordisk konferanse for rådgivere og andre interesserte, Kämpasten, Sigtuna, Stockholm.

16.april. "Sosial kompetanse som utviklings- og mestringsfelt", Dronning Mauds minne høgskole, Trondheim.

27.april. "Tidlig innsats i barnehage og skole", Høring om tidlig intervensjon, Stortinget, Oslo.

29.april. "Skolen og atferdsproblemene". Utdanningsforbundet, Oslo.

5. mai. "What kind of investment in children do we need now to ensure social inclusion and improve outcomes of children?" Expert meeting: Alternative Care and Family Support in the Baltic Sea region Radisson Blu Hotel Olümpia, Tallinn, Estland.

7. mai. "Socialt arbete i skolan: Perspektiv, metoder och utmaningar ur ett nordisk perspektiv". Nordisk konferanse om sosialt arbeid i skolen. Socialhögskolan, Institutionen for socialt arbete, Stockholms Universitet.

20.mai. "Barnehagens og skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsatte barn og unge" Årskonferanse, "De utrolige årene", Bergen.

21.mai. "Fra individrettet til systemrettet og skoleomfattende innsats". 4. Nordiske LP-konferanse, "Sammen er vi forskjellen! Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole, Scandic hotell, Hamar.

28.mai. "Spesialpedagogikk i grenseland" Seminar for professor Monica Dalen, Det norske vitenskapsakademiet, Oslo.

9.juni. "The value of, and alternatives to randomized controlled trials in education and special needs education." Seminar, Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

10.juni. "Hvordan samarbeid på tvers av fag og etatsgrenser kan bidra til en god oppvekst for alle barn og unge". Sjumilssteg konferansen, Fylkesmannen i Rogaland. Clarion Hotel Energy, Stavanger.

11.juni. "Hvordan implementere virksomme intervensjoner i praksis?" Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland, Stavanger Forum.

12.august. "På vei mot en inkluderende skole? Inkludering i et systemperspektiv", seminar, Lenden skole, Stavanger.

13.august. "Vennskap, inkludering og sosial kompetanse i barnehage og skole", Planleggingsdag, Kulturhuset Bølgen, Larvik kommune.

31.august. "Hjemmebesøk som metode - erfaringer og resultater", Fagdag R-BUP Øst og Sør, Oslo.

3.september. «Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtids-perspektiver på utvikling, forebygging og behandling». Den 12. Norske Psykologikongressen, Oslo Kongressenter.

11.september. «Hvordan kan PALS modellen bidra til å styrke elevenes psykiske helse?» PALS konferansen, Oslo Kongressenter.

11.september. «Positive effekter av PALS for skoler, lærere og risikoelever.» PALS konferansen, Oslo Kongressenter.

28.september. Spesialpedagogiske utfordringer og muligheter. Masterprogrammet i spesialpedagogikk, Universitetet i Tromsø.

20.oktober. «Samordning av tiltak for utsatte barn og unge". Hvordan kan tiltak tilpasses mangfoldet?» Samordning av lokale rus-, vold- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i Bergen. Felles ansvar for barn og unge med sammensatte utfordringer. Radisson Blu, Bergen.

26.oktober. «Jeg passer ikke inn noe sted jeg - Hva virker i skolen?» RICA Park hotell, Sandefjord.

31.oktober. «Klasseledelse mellom det pedagogiske verkstedet og det strukturerte klasserommet”. Østlandske lærerstevne, Høgskolen i Oslo.

5.november. Föreldrastöd i et nordisk perspektiv - den norska modellen. Örebro Universitet, Sverige.

6.november. «Den gode skolen – også for vanskelige elever? Hvordan gi utfordrende barn og ungdom et godt læringsmiljø?» Skolekonferanse, Danielsen skolene, Bergen.

9.november. «Økt kompetanse for sosial kompetanse i arbeidslivet». Jobbaktiv konferanse, Comfort Hotell, Gardermoen.

19.november. «Implementering – hvordan omsette kunnskap til praksis» Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum, NKLMH & Helsedirektoratet, Scandic Holmenkollen Park Hotell.

20.november. «Sosial kompetanse, evidens, senere funn og framtidsfokus” Prepsec Norge, «Sosial kompetanse for alle – hva kan vi gjøre for å lykkes?» Scandic hotell, Gardermoen.

18.desember. «Arbeidslivets forventninger til sosial kompetanse øker», Fagdag for NAV veiledere i Akershus, Hotell Bristol, Oslo.

2014

9/10 januar. Systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Fagdag for PPT Fredrikstad og Sarpsborg. Sarpsborg rådhus.

15. januar. "Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring i FINNUT". Norges Forskningsråd, Litteraturhuset, Oslo.

21. januar. "Virkemidler for et godt skolemiljø". "Djupedalutvalget", Gardermoen Park Hotel.

7. februar. PP-tjenestens rolle i en inkluderende skole. Samling for pp-tjenesten i Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Radisson Blu Lillehammer hotell.

11. februar. "Samhandling til barn og unges beste". Konferanse. Helhetlig forebygging for barn og unge, Sarpsborg Scene.

7. mars. "Multisystemic Therapy and the Scandinavian welfare model". Linking Systemic Practice and Systemic Research. First European Conference on Systemic Research in Therapy, Education and Organisational Development, Heidelberg, Tyskland.

10. mars. "Psykisk helsearbeid i skolen. Seminar. Strukturerte programmer, strategier, komponenter og miljøutvikling". Psykisk Helse i skolen. Helsdirektoratet, Oslo.

14. mars. Den gode skolen - også for vanskelige elever? Hvordan gi utfordrende barn og ungdom et godt læringsmiljø? Samling for skoledere i Volda, Ørsta, Vanylven, Herøy, Ulstein, Hareid og Ulsteinvik. Ulsteinvik.

21. mars. "Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver". Konferanse. Sogn Regionråd, Fagnettverk for psykisk helse. Quality hotel Sogndal.

2. april. "Parent Training Adaptations, sustainability and scaling up of PMTO in Norway". Strategies for Scaling Tested and Effective Family-Focused Preventive Interventions. Institute Of Medicine & National Research Council, National Academy of Sciences Building, Washington, DC.

8. april. Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Masterprogrammet, Dronning Mauds minne høgskole. Trondheim.

10. april. "Implementering av evidensbaserte programmer og praksis". Universitetet i Tromsø, Masterutdanning i barnevern. Tromsø.

23. april. "Samhandling til barns beste". Konferanse, Barn i grenseland. Scandic Airport Hotell, Gardermoen.

29. april. "Implementation, monitoring and evaluation of school-based interventions". RESCUR seminar, University of Rethymnon, Kreta.

3. mai. "The school-wide positive behavior support model in Norwegian Primary schools". 3rd International symposium of international school psychology: Resilience, current applications in the school and family context. University of Rethymnon, Kreta.

5. mai. Barnehagen som arena for tidlig innsats. Seminar om barnehagens innhold. Kunnskapsdepartementet, Oslo.

13. mai. "Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs - a pilot study", European MST conference, Central Hall, Westminster, London.

14. mai. "Psykisk helsearbeid i skolen" Tilhørighet og fellesskap i skolen. Seminar. Skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom), Sandvika videregående skole.

30. mai. "The relationship between common factors and program factors in Parent Management Training - the case of working alliance and treatment fidelity", Society for Prevention Research, 22nd Annual Meeting, Hyatt Regency, Washington DC.

4. juni. Efficacy and predictors of outcome in parent training interventions for children with conduct problems - an introduction and overview of the field. Jens Högström disputas, Karolinska Institutet, Stockholm.

10. juni. "The rough interface between research findings and the governance corrections", Stockholm Criminology Symposium. Stockholm.

12. juni. "Den gode barndommen" Hva fremmer og hemmer barns utvikling i deres sosiale kontekst? Foredrag. Avdelingsseminar for Familie- og oppvekstavdelingen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Holmsbu.

13. juni. Systemrettet arbeid i PP-tjenesten - lettere sagt enn gjort? Fagdag. PP-tjenestene for Fredrikstad og Sarpsborg, Fredrikstad.

17. juni. "Straff eller behandling?" Fagdag om unge domfelte (15-18 år). Kriminalomsorgen region øst. Oslo.

13. august. Hvordan skape et godt læringsmiljø? Fagdag. Askøy forum, Ravnanger Askøy.

15. august. Hvordan forebygge og redusere uønsket atferd? Tidlig innsats med nye muligheter og hvordan håndtere mangfoldet av barn og unge. Fagdag. Andebu kommune, Andebu.

20. august. Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet? Seminar. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Oslo.

5. september. Forskning for å utvikle praksis. Fagdag RKBU Trondheim.

11. september. Ansvar utenfor klasserommet: Læreres rolle overfor elever i vanskelige situasjoner. Studentersamfunnet, Høgskolen i Bergen.

15. september. Atferdsvansker - forståelse og behandlingsmodeller. Seminar om utviklingsforstyrrelser og atferd. Prosjekt utdanning og rekruttering av leger innen psykisk helsevern for barn og unge i Helse Sør-Øst. Gjøvik.

17. september. Samhandling til barn og unges beste. "Sjumilssteget". Oppvekstkonferanse, Fylkesmannen i Finnmark, Rica hotell, Alta.

18. september. Barnehagens bidrag til tidlig innsats. Sosial kompetanse og selvregulering. Kongsberg kommune, Fredfoss konferansesenter.

25. september. Hvordan forebygge barns atferdsproblemer? Seminar. Organisasjonen Voksne for barn. Oslo kongressenter, Oslo.

1. oktober. "Betydningen av psykisk helse for barn og unges læring og utvikling". "Samhandling til barn og unges beste". Konferanse "Til barn og unges beste", Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Rica hotell, Trondheim.

9. oktober. Systemarbeidsmodellen i et faglig perspektiv. Seminar for PP-rådgivere i grunn- og videregående skoler i Follo, Veiledningssenteret i Follo, Thon Hotell, Ski.

17. oktober. Hvordan sosiale ferdigheter og sosial kompetanse bidrar til barns utvikling. Kursdag, barnehager, Drammen kommune.

22. oktober. Psykososiale vansker/utagerende atferdsutfordringer. Seminar om Atferdsutfordringer i skole og barnehage - forståelse og tiltak. Seminar/kurs: Utdanningsforbundet, Oslo.

29. oktober. Fagdag for videregående skoler i Oppland fylke, Lillehammer.

30. oktober. Familiens betydning for barns oppvekst og skolegang. Barne- og ungdomskonferansen 2014, "Gode oppvekstvilkår for barn og unge", BUF-direktoratet, Grand Hotell, Kongsberg.

1. november. Klasseledelse. Seminar, Østlandske lærerstevne, Høgskolen i Oslo.

4. november. Tidleg innsats og verksame førebyggjande tiltak for barn frå barnehagealder. Haustmøte 2014, Fylkesmannen i Hordaland, Hotell Scandic Bergen City.

6. november. Hvordan implementeringsstrategier kan bidra til høy behandlings- og tiltaksintegritet, programstabilitet og kvalitetssikring. Miniseminar, Schizofreni dagene, Stavanger Forum.

7. november. Hvordan implementere virksomme intervensjoner i praksis? Plenum. Schizofrenidagene, Stavanger Forum.

11. november. Skolens betydning og bidrag i arbeidet for utsatte barn og unge. Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse, Oslo Kongressenter.

12. november. Psykisk helsearbeid i skolen. Parallell seminar, Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse, Oslo Kongressenter.

14. november. Undervisnings- og læringsledelse - klasseledelse. Utdanningsforbundet, Trondheim.

20. november. Föreldrastöd i et nordisk perspektiv. Förebyggandes konst - föreldarstöd. Örebro universitet.

21. november. Longitudinelle studier i et forskningsperspektiv Konferanse: Norwegian longitudinal studies including early childhood. Bakkenteigen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

26. november. Hvordan forskning bidrar til praksis - evidensbaserte programmer i fortid, nåtid og framtid. Markering av 10 års kommunalt samarbeid om evidensbaserte programmer. Vildbjerg, Danmark.

28. november. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Etterutdanning, Familien, skolen og barnevernet, Høgskolen i Sør Trøndelag, Trondheim.

3. desember. Sosial kompetanse og sosial ferdighetstrening i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og ungdom. Seminar KAT utdanningen, RKBU vest, Solastranda gård, Stavanger.

5. desember. Poliklinisk behandling av ungdommer med atferdsvansker. Personlighetspsykiatri-konferansen 2014, NAPP, Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo Kongressenter.

18. desember. Psykisk helsearbeid i skolen, Lørenskog videregående skole.

2013

12. mars. Atferdsvansker - forståelse og behandlingsmodeller. LIS-legene i Oslo, Sogn, Oslo.

13. mars. Samhandling til beste for barn og unge. Sjumilsstegkonferansen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Hotel Alexandre, Loen.

20. mars. Hva betyr tidlige påvirkninger for barns sosiale utvikling? VAM-seminar, Oslo Kongressenter.

9. april. Diagnoser i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge, konsekvenser og alternativer, Utenforskap 2013, Normalitet, annerledeshet og diagnoser, Utdanningsforbundet, Lærernes hus, Oslo.

10. april. Klasseledelse, Høgskolen i Akershus og Oslo.

11. april. Tidlig innsats for barn og familier, BUF-direktoratet, Nordens velferdscentrum.

17. april. Sosial kompetanse som utviklings- og mestringsfelt. HINT, Levanger og DMMH.

19. april. Klasseledelse - praksis, teori og forsking. Utdanningsforbundet, Lærernes hus, Oslo.

24. april. Nasjonalt forum for utdanningsforskning, Norges Forskningsråd.

20. juni. Økologisk perspektiv på barndom. Norsk psykologforening. Fordypningsprogram i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

21. august. «Hva er virksom forebygging for de yngste barna?» Nasjonal konferanse om tidlig innsats for barn i alderen 0-6. år. Barne- og likestillingsdepartementet, Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo.

29. august. Symposium om barnvernsforskning. (Terje Ogden, Annika Melinder og Willy Lichtwark). Den 10. norske psykologikongressen 2013. Oslo Kongressenter, Oslo.

12. september. «Skoleomfattende positiv læringsstøtte - et nyttig perspektiv på utvikling av skolens læringsmiljø?» Et positivt læringsmiljø for alle - PALS konferansen. Oslo Kongressenter, Oslo.

24. september. «Sårbare unge- Psykisk helsefremmende arbeid i videregåend skole», INSPIRA senteret, Sarpsborg.

26. september. «Læring for livet – venner for livet – barns sosiale kompetanse og utvikling». Foreldremøte for barnehager og skoler, Vestsiden skole, Porsgrunn.

27. september. «Ungdoms psykiske helse, sosial kompetanse, alvorlige atferdsproblemer, kriminalitet og rusproblemer». SEPREP-Ung; tverrfaglig videreutdanning i psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom. Psykiatrisk klinikk, sykehuset Telemark HF, Norsjø hotell.

3.-4. oktober. «Utviklingspsykopatologi» Dr.grads kurs. Bergen Universitet, Bergen.

23. oktober. «Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge», Høgskolen Stord og Haugesund. Haugesund.

25. oktober. «Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge – Forskning og praksis», Voksne for barn. Oslo.

30. oktober. «Hvordan kunnskap om implementering kan hjelpe lederen». Lederseminar, Tverrfaglig innføring i kognitiv atferdsterapi, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, FOU, Oslo Universitetssykehus.

1.November. «Barns sosiale utvikling, ferdigheter og kompetanse» Barnehagetaten i Drammen, Drammen.

11.-12. november. «Læring, læringsmiljø og psykisk helse». Konferanse, Oslo.

14. november. «Hva hemmer og fremmer barnevernsbarnas skolegang?». Konferanse: Å bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Quality hotell Gardermoen.

15. november. «Klasseledelse mellom det pedagogiske verkstedet og det strukturerte klasserommet.» Skolemøtet for Rogaland. Stavanger Forum, Stavanger.

19.-20. november. «Fellesfaktorer og programfaktorer i behandling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge», Oslo Kongressenter, Nasjonal Fagkonferanse, Atferdssenteret.

21. november. Föreldrastöd i et nordisk perspektiv - Förebyggandes konst - föreldrastöd. Örebro universitet, Örebro.

26. november. «Klasseledelse – praksis, teori og forskning». Utdanningsforbundet, Kristiansand.

27. november. «Samhandling til barn og unges beste», Oppvekstkonferansen. Fylkesmannen i Tromsø, Tromsø.

6. desember. «Behandling av alvorlige atferdsvansker». Personlighetspsykatri-konferansen 2013. Antisosial personlighetsforstyrrelse. Utviklingslinjer og muligheter for forebygging og behandling. Oslo Universitetssykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), avd. for personlighetspsykiatri, Oslo.

2012

2. januar: Klasseledelse mellom det pedagogiske verkstedet og det strukturerte klasserommet. Asker kommune.

3. januar: Barnehagen som arena for læring og tidlig innsats. Systematikk i barnehagens pedagogiske arbeid i lys av Brennautvalgets forslag. Framtidens barnehage - barnehagens innhold, Seminar - Kunnskapsdepartementet, Vettre.

20. januar: Modeller for rusbehandling av ungdom. Fagdag, Hotel Anker, FO, Akershus.

25. januar: Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Nordens Välfärdscentrum, Stockholm.

14. februar: Atferdsvansker hos barn og unge. "Utviklingsforstyrrelser og atferd" Regional undervisningssamling, Nettverk sør, Farris Bad, Larvik

2. mars: Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge. Forskning og praksis, Organisasjonen Voksne for barn, avdeling Vestfold og Buskerud, Statens hus, Tønsberg.

7. mars: Applying an implementation perspective to improve services ? a view from Norway, Policy Innovation Workshop "Implementation Science and its Practical Application". The Colebrooke Centre for evidence and implementation, Mary Sumner House, London.

19. mars: Den norske familien under press ? hva med barna? "Å vokse opp". Seminar, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo.

21. mars: Parent Management Training. Main effects, moderators and mediators. "Research in family therapy". 29th World Family Therapy Congress, Vancouver, Canada.

24. april: Implementering: fra gjennombrudd til gjennomføring. Seminar om implementering, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Sør og Øst, Oslo.

26. april: Økologisk perspektiv på oppvekst:Utvikling, problemutvikling og tiltak. Norsk Psykologforening, fordypningsprogram i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Felix konferansesenter, Oslo.

4. mai: Sosial kompetanse og sosial ferdighetstrening i arbeidet med atferdsproblemer blant barn. Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Bryne BUP.

9. mai: Klasseledelse - forskning og praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus, lærerutdanningen. (16. mai: HiAO - Kjeller).

10. mai: "Kvalitet i skolen - hva kjennetegner den gode skolen og strategier for kvalitetsutvikling?". Samling for skoleledere i Hordaland fylke, Park hotel, Voss.

11. mai: Sosial vansker hos barn og unge. Forståelse, kartlegging og gjennomføring av sosial ferdighetsopplæring. Videreutdanning i Kognitiv Atferdsterapi (KAT), RKBU Bergen.

22. mai: Introduction to the 1st European MST Conference. Research Seminar, SAS .

24. mai: Hva virker? Fra forskning til praksis. "De bedste løsninger til borgerne - udbredelse af metoder, der virker". Dialogmøte, Social og integrationsministeriet, Hørsholm, København.

30. mai: Sosial kompetanse hos barn. "Barns sosiale utvikling" fagdag, BONDS, Drammen Kino.

14. juni: Förebyggandets mål och möjligheter. "Reflektion kring prevention" Örebro universitet, Örebro.

14. august: Social kompetens - en viktig del i barns utveckling och lärande. Länsseminarium om hälsofrämjande skolutveckling. Tallåsskolans aula, Katrineholm.

15. august: Skolans mål och möjligheter: dags för en social läroplan i skolan? Hammarkullen Folkets Hus,Angered.

16. august: Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge? Forskning og praksis. Kulturhuset Bølgen, Oppvekst Larvik kommune.

21. august: Barn og barndom - forebygging og sosial utjevning. Barnehagen - barndomsarena og samfunnsinstitusjon. Kunnskapsbanken - Kunnskapsdepartementet, Oslo.

22. august: Implementering. Fra gjennombrudd til gjennomføring. Uni research, Bergen, Solstrand fjordhotell, Os.

16. august: Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge? Forskning og praksis. Larvik kommune, Bølgen kulturhus.

4. september: Evaluering med kontrollerte design - bedre enn sitt rykte? Evalueringskonferansen 2012, Evaluering: læring - styring - kontroll? Norsk evalueringsforenings konferanse, Kristiansand.

6. september: Applying an implementation perspective to improve services - integrating research, policy and practice in Norway. How to implement specialist interventions for troubled children. "All our children" - 12th International EUSARF Conference, Glasgow, Scotland.

11. september: Implementering i teori og praksis. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,Tourettes syndrom & narkolepsi, Helse Sør-Øst, Ullevål sykehus, Oslo.

12. september: Atferdsvansker - forståelse og behandlingsmodeller. "Skolealderen". Legeforeningen. Grunnkurs IV i Barne- og ungdomspsykiatri , RICA City hotel, Fredrikstad.

14. september: Hvilke krav bør vi stille til mestrings- og kompetansefremmende tiltak for barn og unge? Mestringskonferansen, Sørlandets kompetansesenter, Universitetet i Agder, Kristiansand.

15. september: Å forstå skolens mål og muligheter: "Du gjør en forskjell". Landskonferanse for rådgivere, veiledere og sosiallærere i ungdomsskoler, videregående skoler, voksenopplæringen og NAV. Quality HotelTønsberg.

24. september: Atferdssenterets FoU virksomhet med relevans for barnevernstjenesten. Ny FoU-strategi og FoU-plan for barnevernet Konferanse, BUF dir., 24. september 2012 Quality Airport Hotel, Gardermoen.

28. september: Implementering. Nettverkskonferanse for sykehjem og hjemmetjenester. Helsedirektoratet. Park Inn, Radisson Oslo Airport.

18. oktober: Hvordan forstå, forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge? Statens helsetilsyn. Karl Evang seminaret "Tar vi godt nok vare på barna", Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

25. oktober: Atferdsproblemer i et mestrings- og kompetanseperspektiv. SAF konferansen, Senter for Atferdsforskning, Stavanger Forum.

2. november: Barnevernsbarn i skolen og betydningen av barnevernets satsing på skole. Samarbeidskonferansen BUF-etat og kommunene i fagteamområde Sarpsborg, Quality Hotel, Strömstad.

20. november: Skolans mål och möjligheter. Skolan förebygger Socialt lärande och ledarskap i klassrummet, Huddinge konferenscenter, Huddinge kommun.

22. november: Klasseledelse i forskning og praksis: Hvilken betydning har undervisnings- og læringsledelse for elevenes faglige og sosiale læringsutbytte? Vest Agder fylkeskommune, Quality hotel, Sørlandsparken, Kristiansand.

27. november: "Familien, skolen og barnevernet - hva sier forskningen?" Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, HiST Trondheim.

3.desember: "Hvorfor tidlige innsatser?" Avslutningskonferanse for prosjektet "Tidig insatser för sårbara familjer", Nordens Välfärdscenter, Hotel Clarion Stockholm.

6. desember: Barn og barndom - forebygging og sosial utjevning. Seminar, fylkesmannen i Vestfold. RICA Park Hotel, Sandefjord.

2011

19. januar: Sosial kompetanse og sosial ferdighetstrening i arbeidet med atferdsproblemer blant barn. PSYC65123 Spesifikke utfordringer i terapeutisk arbeid med ulike aldersgrupper. Psykologisk Institutt, UiO.

1. februar: Skolans mål och möjligheter: forskning och praktik. Psykisk o-hälsa: "Samhallets barn och unga", City Conference Center - Folkets Hus, Stockholm.

2. februar: Kvalitet i barnevernsinstitusjoner. Kommentarer til en Rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets arbeidsgruppe, Rundebordskonferanse om barnevern. Lysebu. Oslo.

7. mars: MST and collaboration strategies. 2011 MST International conference March 7-8, 2011, Charleston Marriott Hotel, Charleston SC.

7. april: Sosial kompetanse og utsatte barn. Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Oslo.

8. april: Implementering i forskning og praksis. Fordypningsprogram i samfunnspsykologi, Norsk psykologforening, Hotel Terminus, Bergen.

13. mai: Barnevernet og familien - hva sier forskningen? "Samfunnets vern av utsatte barn" Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Klækken hotel, Jevnaker.

23. mai: Modeller for rusbehandling - en kunnskapsoversikt. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo.

23. mai: Barnevernet og familien - hva sier forskningen? Barne- og familie-etaten Oslo kommune, Hotel Refsnes Gods, Moss.

25. mai: Providing evidence for evidence based practice. The first global PMTO conference, Ingeniørenes hus, Oslo.

1. juni: Taking the Oregon model of Parent Management Training to scale throughout Norway (med Marion Forgatch). Prevention Scientists Promoting Global Health: Emerging Visions for Today and Tomorrow. Society for Prevention Research 19th annual meeting, The Hyatt Regency Washington DC.

8. juni: Evidens og metodeutvikling. Socialministeriets koncernchefseminar 2011, Nationalmuseet, København.

9. juni: Utfordringer og kriterier for en vellykket implementering. Kunnskapssenterets årskonferanse, St. Olavs Hospital, Trondheim.

16 juni: Forskning, politikk og praksis. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, Avdelingsseminar, Laholmen hotel, Strömstad.

16. juni: Intervensjonsforskning - kjennetegn, utfordringer og erfaringer. Folkehelseinstituttet, avdeling for psykisk helse, seminar, Laholmen hotel, Strømstad.

15. august: Large scale implementation of empirically supported programs - ten years after (med Bernadette Christensen og Terje Christiansen). Integrating research, policy and practice, The Global Implementation Conference, Washington Marriott Wardman Park.

2. september: Alvorlige atferdsproblemer og sosial kompetanse hos barn og unge. Utagering, kriminalitet og rusproblemer. SEPREP Ung Telemark, Notodden.

7. september: Den tidlige sosiale utviklingen og barns tilpasning til skolen. Norges Forskningsråd, Program for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Brukerseminar, R5, Oslo, Akersgata 59, Auditoriet.

12. september: Hvordan påvirker personalet og miljøet barnas atferd og læringsutbytte i barnehage og skole? Ungdom, psykisk helse og sosial kompetanse. Bærum kommune, Thon Hotell, Sandvika.

14. september: Evidensbasert behandling i et nordisk perspektiv - fordeler og utfordringer. Konferens om familjeforskning och praktisk tillämpning, Lunds universitet, Malmö.

20. september: Barnevernet, skolen og familien - hva sier forskningen? 10 års jubileum for Bachelor i Barnevern ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, Kråkerøy.

27. september: Undervisnings- og læringsledelse i videregående skole - hvordan og hvorfor. Videregående konferansen 2011, Læringslyst og kunnskapsløft. Gyldendal kurs og kompetanse, Quality Airport hotel, Gardermoen.

28. september: Skolans mål och möjligheter - dags för en social läroplan i skolan? Den gode skolan, Social ressursförvaltning, Preventions och utvecklingsenheten, Göteborg.

30. september: Samhandling til barn og unges beste. God oppvekst, erfaringskonferansen 2011: Samhandling i teori og praksis. Fylkesmannen i Vestfold, Nøtterøy kulturhus.

19. oktober: Familie, skole og barnevern - hva sier forskningen? Fylkesmannen og Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Til barns beste - å rustes for å mestre livet. Hotell Røros.

24.-25. oktober: Evidensbasert praksis - ti år etter. Atferdssenteret: Nasjonal fagkonferanse, Oslo Kongressenter, Oslo.

28. oktober: Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge - forskning og praksis. Voksne for barn, Vestfold, Statens Park, Tønsberg.

29. oktober: Sosial kompetanse og utsatte barn. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldrekonferanse, Skolen som sosial arena, Clarion hotel Oslo Airport, Gardermoen.

11. november: Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim.

17. november: Multisystemisk terapi (MST) i forskning og praksis. Jubileumskonferanse MST-Bergen.

2010

7. januar: Att förstå skolans mål och möjligheter. "Du gör skillnad" , Malmö, Palladium.

8. januar 2010: Bidrar undervisnings- og læringsledelse til elevenes kompetanseutvikling? Faglig pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.

Betydningen av læringsledelse og sosial kompetanse for elevenes skoleresultater. "Sammen for et bedre læringsmiljø i skolen" Harstad kommune.

9-10. februar: Hvilken betydning har læringsledelse og sosial kompetanse for elevenes skoleresultater? "Sammen om en bedre skole". Radisson SAS - Bodø.

12. februar: Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge? Forskning og praksis. Statens park, Tønsberg, "Voksne for barn - Vestfold/Buskerud.

8. Mars: Atferdsvansker i et individ og systemperspektiv. Fagdag for PPT- Oslo Oslo kommune, Utdanningsetaten Strømsveien.

Hva menes med tidlig innsats? Hvorfor er det viktig og blir det noen gang for sent? "Tidlig innsats - felles ansvar" Hafjell - Øyer FO, KS og UF - Hedmark og Oppland

14. april: Ny forskning og erfaring fra ulike metoder i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. - hvordan lykkes bedre med inkludering av elever med atferdsproblemer? - hvordan utvikle et positivt miljø som gir økt læringsutbytte og positiv atferd? Fagdag for PPT- Møre og Romsdal Ulsteinvik.

25. april: Behavior problems and family intervention. Symposium on Health and Education "The importance of family and school environment". The Swedish Society of Medicine, Stokcholm.

27. april: Økologisk perspektiv på barndom: Utvikling og problemutvikling. Norsk Psykologforening Fordypningsprogram i klinisk barne- og ungdomspsykologi Thon hotell, Vika atrium.

10. mai: Familierettede tiltak og intervensjonsforskning. BUF direktoratet, seminar for M. Sebønæs, Det norske teateret.

11. mai: Kunnskap, forskning og praksis. Gyldendalhuset.

1. juni: Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. "Sosial kompetanse - psykisk lidelse" Oslo Universitetssykehus, Seksjon for barn og ungdom, Vika Atrium, Oslo.

3-4. juni: Utviklingspsykopatologi og barns sosiale og atferdsmessige utvikling. Graduate school in clinical and individual psychology Universitetet i Bergen.

9. juni: Sosial nettverksteori og arbeid med barn og familier. Høgskolen i Oslo, Masterstudium i rehabilitering.

19. juni: Framtidens rusbehandling i lys av erfaringsbasert og empirisk kunnskap, politiske føringer og trender. Origo senteret.

12. august: Lärares lederskap i klassrummet och andra innsatser när skolan förebygger. Erskinsalen, Ekerö.

13. august: Hvilken betydning har læringsledelse og sosial kompetanse for elevenes skoleresultater? Aust Agder fylkeskommune Arendal.

19. august: Klasseledelse "Framtiden skapes i klasserommet" Svolvær kulturhus.

Behandling av ungdom med alvorlige atferdsproblemer i et forskningsperspektiv. Den 7. norske psykologikongressen 2010 Oslo Kongressenter, "Mot normalt - normalitet og avvik i psykologie".

10. september: Workshop on Multisystemic Therapy. The 2nd International Congress of the European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions. Basel, Switzerland.

10. september: Multisystemic treatment of violent and antisocial behaviour in adolescents. The 2nd International Congress of the European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions. Congress Center Basel, Switzerland.

15-17. september: Large Scale Implementation and Evaluation of the School-wide Positive Behavior Support Model (PALS) in Norwegian Primary Schools. SEBDA International Conference: "Transforming Troubled Lives" Keble College, Oxford.

30. september: Hvilken betydning har undervisnings- og læringsledelse for elevenes faglige og sosiale læringsutbytte? Skuleleiarkonferansen 2010, Hotel Alexandra, Loen.

29. oktober: Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim.

11. nov: Utvikling av evidensbaserte behandlingsprogrammer - teori, forskning praksis. Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi, 7. nettverkskonferanse, Solstrand.

17. november: "Barnevernet og familien - hva sier forskningen?" Barne-, familie- og likestillings-departementets samling for fylkesmennene SAS hotellet, Bodø.

19. november: Sosial kompetanse og forebygging av atferdsvansker. Klepp kommune.

2. desember: Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Hvordan påvirker barnehagenes, skolenes miljø og personalets kompetanse barns atferd og læringsutbytte? Seminar for skoleledere og barnehagestyrere i Bærum kommune, Sandvika kino.

10. desember: Kritisk analyse av marginaliseringsprosesser - hvordan påvirker spesialundervisningen marginaliseringen? 75 års jubileumsseminar for tidsskriftet Spesialpedagogikk, Lærernes Hus.

2009

27. januar: ”Atferdsvansker hos barn og unge”, Utviklingsforstyrrelser og atferd, prosjekt for rekruttering og utdanning av barne og ungdomspsykiatere i Helse Sør-Øst, Clarion Collection hotel, Skien.

12. februar: ”Barn og unge med atferdsproblemer: opplæring og evidensbaserte tiltak”, Mulighet for mestring” – Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. 15 års jubileumskonferanse, Oslo, Grand Hotel.

21. april: Økologisk perspektiv på barndom: Utvikling og problemutvikling i et systemisk og empirisk perspektiv. Norsk Psykologforening Fordypningsprogram i klinisk barne- og ungdomspsykologi Thon hotell, Vika atrium.

23. april: Sosial kompetanse som mestrings- og utviklingsfelt. Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim.

26. mai: Behandling av aggresjon. ”Aggresjon i et utviklingsperspektiv; Nye kunnskap, ny tilnærming” Konferanse, Klinikk for psykisk helse – Barn og Ungdom, Thon Conference Vika Atrium, Oslo.

8. juli: What families and schools can do: Empirically supported programs for the prevention and treatment of conduct problems in children and youth. The 11th European Congress of Psychology, Oslo, ”A rapidly changing world – Challenges for psychology”

8. august: Large scale implementation of evidence-based programs targeting conduct problems in children and youth. The 2009 ABAI International Conference, Oslo, Clincial, Family, Behavioral Medicine.

13. august: Hvilken betydning har læringsledelse og sosial kompetanse for elevenes skoleresultater? Nasjonal opplæringskonferanse for videregående opplæring 2009, Sarpsborg.

20. august: Økologisk nettverksteori. Høgskolen i Oslo,Masterstudium i rehabilitering.

2. september: Skolans mål och möjligheter. Skolan som ressurs för barn och ungas innlärning, beteende och utveckling. Danderyd kommune, Stockholm.

11. september: Evidence based treatment of conduct problems in children and youth: Clinical outcomes and experiences from implementing Parent Management Training and Multisystemic Therapy in Norway. 2nd Nordic Psychiatry Academy – AD/HD SAS-Radisson hotel, Copenhagen.

22. september: Hva kan vi lære av evidensbaserte metoder? Implementering av tiltak: Fra effekt til effektivitet. Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet FAFO, Oslo.

23. september: Implementering av evidensbaserte metoder: Hva er utfordringene? Jubileumskonferanse – ”De utrolige årene”, RICA Hell hotel, Trondheim.

28. september: Systemic interventions in Europe, The case of Norway. The Free University, Amsterdam.

16. oktober: Implementering i forskning og praksis; Implementeringsprosessen – innføring av nye metoder, prosjekter og arbeidsmodeller. Fordypningsprogram i samfunnspsykologi, Scandic Hotell, Bergen.

22. oktober: ”Kan vi straffe oss ut av ungdomskriminaliteten?” Børnesagens Fællesråd. Ungdomspolitisk høring i Folketinget på Christiansborg, København.

29. oktober: Læring, psykisk helse og kompetanse; bidrag fra forskning og praksis. FLIS landskonferanse, SAS-Radisson, Tromsø.

11. november: Forebygging, mestring og behandling av aggresjon. Nasjonal fagkonferanse, Atferdssenteret, Oslo kongressenter.

26. november: Hva slags skole trenger barn framover? Hvilke krav vil framtidens samfunn stille? Fagtorget 2009, Landskonferanse, Statped, Fønix kino, Kristiansand

8. desember: Orientering om forskningen ved Atferdssenteret – Unirand, Psykologisk Institutt UiO, NFRs program for psykisk helse.

11. desember: Att förstå skolans mål och möjligheter. ”Förebyggandets konst”, Örebro Universitet.

2008

8. februar: Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge? Forskning og praksis. Seminar 8. februar 2008, Statens park, Tønsberg, ”Voksne for barn” – Vestfold/Buskerud.

11-13. februar: Intervensjonsforskning knyttet til strukturerte behandlingsprogram for antisosial atferd hos barn og unge. 21. Norske forskningskonferanse om mental helse, Quality hotel, Hafjell.

14. februar: Implementering i forskning og praksis. Seminar om implementeringsforskning, Forskningsavdelingen R-BUP, Oslo.

26. februar: Implementing and evaluating evidence-based programs targeting conduct problems in Norwegian children and youth. 21st Annual Research Conference, A System of Care for Children ’s Mental Health: Expanding the Research Base, Tampa Marriott Waterside.

6-7. mars: Utviklingspsykopatologi og barns sosiale og atferdsmessige utvikling. Graduate school in clinical and individual psychology, Universitetet i Bergen.

3. april: Behandlingsfaglig kompetanseutvikling i arbeidet med barn og unge som er særlig vanskelige og utagerende – et 10-årig tilbakeblikk på resultater og utfordringer Atferdssenterets jubileumskonferanse, Gamle Logen, Oslo.

18. april: Skolans mål och möjligheter. Seminarium för högstadierektorer Visby, Gotland.

5. mai: Atferdsproblemer i et systemisk og empirisk perspektiv. Fordypningsprogram i klinisk barne- og ungdomspsykologi RICA hotel, Oslo.

8. mai: School and family prevention: Integrating a school wide intervention model matching interventions to childrens’ risk level with parent coaching (PMTO). Symposium: Prevention in families and school: issues and practice.European Association for Research on Adolesence, Torino.

30. mai: Implementing and evaluating evidence-based interventions of conduct problems in children and youth in Norway. Society for Prevention Research Annual conference: ”Context and Prevention Science” Hyatt Regency San Francisco Embarcadero Center.

18. juni: Implementing and evaluating evidence-based programs targeting conduct problems in children and youth in Norway. Symposium: ”The transportability and effectiveness of US evidence-based treatment programs in Scandinavia” The Stockholm Criminology Symposium.

10. sept: PALS – A school-wide intervention model combining prevention and treatment of behaviour problems. European Conference on Educational Research (ECER) Göteborg.

17. sept: Sosial kompetanse og problematferd. ”Te ka slags nøtte?”, Nordnorsk Kompetansesenter – rus. Narvik.

8. oktober: Skolans mål och möjligheter. Skolan som ressurs för barn och ungas innlärning, beteende och utveckling. Folkets hus, Stockholm City Conference Center, Stockholm.

13. oktober: Linking Research, Policy and Practice in Norway . Improving the use of evidence in the policy process, NORFACE seminar, Oslo.

15. oktober: Kunnskaps og evidensbasert praksis som utfordring for norsk skole. Utdanningsdirektoratet, Internseminar, Oslo.

20. oktober: Hvordan ivareta og støtte elevers om er sosialt engstlige og isolerte? ”De stille barna” – fagseminar, Kunnskapsdepartementet, Oslo.

23. oktober: Large scale implementation model of evidence based programs in the treatment of antisocial behavior in adolescence – Multisystemic Therapy. EFCAP 10th Anniversary Congress, Amsterdam.

27. oktober: Muligheter og utfordringer med hjemmebaserte tjenester i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. ”Når atferd blir et problem …..”. ”Selbuseminaret”, Bergen.

28. oktober: Kunnskapsbasert barnevern i forskning og praksis. Hva er det?” Den regionale barnevernkonferansen i Oslo ”Et kunnskapsbasert barnevern”. Barne- og likestillingsdepartementet. (19. febr. Alta; 15. april: Hamar; 16. sept. Molde; 14. okt. Bodø).

31. oktober: Atferdsproblemer blant barn og unge. Utfordringer og muligheter for PP-tjenesten, barnehagen/skolen og deres samarbeidspartnere. Jubilieumskonferansen, Skien PPT 50 år, Ibsen konferanse senter, Skien.

4. november: Atferdsproblemer hos jenter og gutter: kjønnsforskjeller i atferd, utvikling, henvisningskjennetegn og behandlingsutbytte. ”Evidensbasert praksis – nye muligheter” Atferdssenterets 8. nasjonale fagkonferanse, Oslo Kongressenter.

20. november: Vad hindrar og främjer implementering av forskningsbaserad praxis – et grannlandsperspektiv. ”Att förändra socialt arbete – forskare och praktiker om implementering IMS: Stockholm.

27. november: Att förstå skolans mål och möjligheter. Förebyggandes konst – hur förebygger vi psykisk ohälsa i förskolan och skolan? Örebro Universitet, Örebro.

2007

14. mars: Skolens mål og muligheter i skjæringspunktet mellom effektivitet og inkludering. Oppvekstkonferansen 2007: "For alle kan lære", Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen og KS Hordaland, Sostrand Hotell, Bergen.

19. april: Så skapas arbetsro i skolorna. "Att göra det möjliga" - en länskonferens. Skolan förebygger, og Statens folkhälsoinstitut, Falun.

2. mai: Skolens mål og muligheter - tilpasset opplæring. Fylkesmannen i Oppland, Oppvekst- og utdanningsavdelingen. SAS-Radisson hotel, Lillehammer.

25. juni: Combining Multisystemic Therapy (MST) and Contingency Management (CM): The implementation of an evidence-based substance abuse treatment. Symposium: MultifunC - a residential treatment program for delinquent and drug using adolescents. XXXth Internationall Congress on Law and Mental Health (IALMH), International Scientific Committee sessions, Padova, Italia.

5.-6. juli: 2nd International conference on Child and Adolescent psychopathology. Whitelands college, Roehampton university, London.

11. september: Kan intervensjonsforskning bidra til forståelse av resiliens hos barn og unge med alvorlige atferdsproblemer? Nasjonalt nettverk for resiliensforskning, R-BUP Øst og Sør, Oslo.

15.september: Implementing and evaluating empirically supported family and school programs. First European conference on Social, Emotional and Behaviour Competence and Difficulties in Children and Young Persons (SEBCD), 13-15th September, Dolmen Hotel, Malta.

28. september: Utvikling av sosial kompetanse og forebygging av problematferd i grunnopplæringen. Konferanse for skoleeiere, PP-tjensten og skoleledere. Tønsberg, Fylkesmannen i Vestfold.

10. oktober: Hva betyr det å arbeide kunnskapsbasert og evidensbasert? Konferanse: "Tillit til tjenestene? Om kunnskapsgrunnlag og åpenhet i barnvernet og familievernet" Hotel Bristol, Oslo.

15.-16. oktober: Transforming and implementing evidence-based practices in Norway. International conference on implementation and translational research. The Institute of evidence-based social work practice (IMS), Lejondal Castle, Stockholm.

30. - 31. oktober: Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt. Hva er evidensbasert praksis? Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse. Oslo Kongressenter.

1. november: Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter i forskning om barns læring, utvikling og tilpasning. Konferanse om sosial kompetanse. Høyskolen i Oslo, Avd. for førskolelærerutdanning.

12. november: Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen. Utdanningsakademiet, Utdanningsforbundet, Oslo.

28. november: Betingelser for at tiltak rettet mot elevenes læringsutvikling skal virke kvalitetsfremmende. "Nøkler til kvalitetsutvikling i skolen" , Forskerseminar Kunnskapsdepartementet, Oslo.

6. desember: Skolans mål och möjligheter. Att förebygga problembeteende och fremja elevernas sociala kompetens. Örebro Universitet - 'Förebyggandets konst'.

2006

12. januar 2006: Parent Management Training (PMTO) Program implementation and research in Norway. Amsterdam, Nederland.

6. februar 2006: Har skolen bruk for informasjon om elevenes læringsresultater? Fagseminar om nasjonale prøver, Kunnskapsdepartementet, Oslo.

20. mars 2006: Evidensbasert praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. Kvalitetskonferanse, BUF-etat, region sør, Rica Hotell Sandefjord.

31. mars 2006: Skolens mål og muligheter i møtet med utsatte barn og unge. Folkehelsekonferansen 2006, Barn og unges oppvekstvilkår, Quality Hotel Olavsgaard, Lillestrøm.

24. april 2006: Når resultatene teller; kunnskapsbasert forebyggende arbeid blant barn og unge. Storbykonferansen, Barne- og likestillingsdepartementet. Oslo Radisson Plaza hotell.

23. mai 2006: Evidence based methods in social work with children and adolescents - where do we go from here? Conference on Evidence Based Methods, Styrelsen for Social Service, Helsingör, Danmark.

1. juni 2006: Atferdsproblemer blant ungdom - hva er det og hva kan gjøres for å forebygge og redusere omfanget av slike vansker? Norsk kongress for barne- og ungdomspsykiatri NFBUI, Bolkesjø hotell, Notodden.

1. september 2006: Multisystemisk behandling av ungdom med alvorlige atferdsproblemer: Behandlingseffekt ved avslutning av terapiene og to år etter inntak. Psykologikongressen, Norsk Psykologforening, Oslo kongressenter, Folkets Hus, Oslo.

12. september 2006: Skolans mål och möjligheter. Skolan som ressurs för effektivt lärande, social kompetens och hälsa. Rikskonferens för skolehälsovård, Malmö.

11.-13. oktober 2006: Enhancing Resilience in a Nationwide System of Care for Children with Behavioral Disorders (with Marion Forgatch, OSLC). The Fourth World Conference on the Promotion of Mental Health and Prevention of Mental and Behavioral Disorders, Enhancing resilience, SAS Royal Hotel, Oslo.

24.-25. oktober 2006: Forebyggende innsatser. Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse 2006, Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo.

7. november 2006: Sosial kompetanse i skolen - helsefremmende for arbeidslivet? Emosjonell og sosial kompetanse i arbeidslivet, HEFA konferanse, Lillestrøm.

8. november 2006: Vad säger forskningen om skolans möjligheter att förebygga alkoholskador och problembeteende? Den svenske alkoholstämman, Clarion hotel, Stockholm, Alkoholkommitén, Socialdepartementet.

9. november 2006: Does MST work? Nordic Campbell Center: "What works" seminar, Copenhagen.

15. november 2006: Hvilken rolle og funksjons skal PP-tjenesten ha i framtiden? PP-tjenesten - en del av det kommunale tilbudet til barn og unge. KS-konferanse, Hotell Bristol, Oslo.

22. november 2006: Skolans mål och möjligheter. Hur socialt lärande kan förebygga beteendeproblem och fremja elevernas sociala kompetens. Förebyggandes konst. Statens Folkhälsoinstitut og Örebro Universitet.

24. november 2006: Förebyggande innsatser i gymnasieskolan. Att förebygga missbruk och problembeteende. Göteborg Stad och Mobilisering mot narkotika. Burgårdens konferenscenter, Göteborg.

2005

20.-23. mars: Moving empirically validated programs across borders: The Norwegian PMT and MST dissemination and implementation project: Aims, strategies, results and reflections. Going to scale: The clinical and practical challenges of nationwide program implementation - looking for clues. The 37th Banff International Conference on Behavioural Sciences, "Child and Adolescent Mental Health: Evidence-Based Interventions". Banff, Canada.

12. mai: Implementing and evaluating MST in Norway, Multisystemic Therapy Conference, Sponsored by Barnaverndarstofe, The Government Agency for Child Protection, Hotel Loftleider, Reykjavik, Iceland.

26. mai: Introduction to symposium: School Wide Intervention Programs in Elementary and Middle School - Matching Interventions to Students' Risk Level and High-Quality Implementation.. Annual meeting, Society for Prevention Research, Washington, DC. , USA.

2-3. juni: MST i Norge - Hva kan man lære av forskningen? Skandinavisk konferens om Multisystemisk Terapi (MST) - en ny öppenvårdsform. Mobilisering mot narkotika, Institut för metodutveckling i Socialt Arbete (IMS), MST nätverket i Sverige. Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm.

7. juni: Behovet for virkemiddelforskning - hvilke krav skal vi stille - hva er gode primærstudier? Seminar om Systematiske oversikter innen Campbell Collaboration - hva er det, hvorfor og hvordan? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo.

15-16. juni: Intervention Research on Evidence Based Practice in the Prevention and Treatment of Serious Behavior Problems Among Children and Youth. Forskningsrådet FAS Konferens om interventionsforskning. Hotel Plaza, Umeå, Sverige.

3-9. juli: Multisystemic Treatment (MST) of serious behavior problems in youth - A two year follow up study of clinical outcomes. The 29th International Congress on Law and Mental Health. Université René Descarte (Paris V) and Sorbonne, Paris, France.

24-28 august: Empirically validated family and community based programs for treatment of behavior problems in children and youth in Norway - Multisystemic Treatment. Symposium: What can parents do? The XXIIth European Conference on Developmental Psychology. University of La Laguna, Tenerife, Spain.

16. september: MST og effektmåling i en nordisk sammenheng. Dansk børne- og ungdomskonferanse: Forskning og dokumentation på børn- og ungeområdet, Jysk socialforskning og Evalueringssamarbejde. Århus, Danmark.

26-27. september: Multisystemic Intervention. Symposium: Excellence in Special Education and interdisciplinary field of research and practice - Time to move on. Forum for Special Education Research Symposium, Mälardalen University, Västerås, Sweden.

31. oktober: Hur skolan och lärarna kan främja positivt beteende och elevernas sociala kompetens. Tema Livskunnskap. Attraktiv skola, Scandinavium, Göteborg.

1. november: Implementering: strategi og erfaringer fra Atferdssenteret.

2. november: Implementering av evidensbaserte intervensjoner, implikasjoner for forskning og praksis. Nasjonal fagkonferanse. Atferdssenteret - Unirand. Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis, Folkets hus, Oslo.