Terje Ogden

Ny i 2015: Terje Ogden: Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.

Boka tar for seg atferdsproblemer som et uttrykk for manglende sosial kompetanse, og legger vekt på hvordan problemene kan forebygges og reduseres gjennom mestrings- og kompetansefremmende tiltak i et stimulerende læringsmiljø. For ansatte i barnehager og skoler handler det om å kombinere kompetanse i gruppe- og klasseledelse med undervisnings-ferdigheter og ferdigheter i kontakten med barn og unge. Barn og unge trenger en kombinasjon av sosiale og skolefaglige ferdigheter for å mestre utfordringene gjennom oppveksten, og for å lykkes faglig og sosialt.

Og sist, men ikke minst er barn og unges atferd og prestasjoner et spørsmål om hvordan familien formidler omsorg og støtte, og om de foresattes oppdragelsesferdigheter. Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og på mange arenaer, som et uttrykk for samvirke mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. Tematisk har derfor denne boka fokus på inkludering og hvordan tilbud og tiltak kan tilpasses mangfoldet blant barn og unge.

Bokas hovedtema er atferdsproblemer hos barn og unge, med vekt på begrepsforståelse, forebygging og tiltak. Et gjennomgående tema er prinsippet om "Response to intervention" (RtI), som anbefaler at tiltak bør være barnehage- eller skoleomfattende og organiseres på tre nivåer ut fra problemenes intensitet og omfang. Dette oppsummeres med formuleringen: "noe til alle og mer til de som trenger det". På det første nivået handler det om innsats for alle barn, som forebyggende eller universelle tiltak. For de som ikke har tilstrekkelig utbytte av tiltak på dette nivået, inneholder neste nivå tiltak i form av tidsavgrenset smågruppeundervisning og andre former for individuell støtte. På det tredje nivået beskrives tiltak for den lille gruppen av barn og unge som trenger omfattende og langvarig hjelp og oppfølging.

Boka inneholder også kapitler som utvider perspektivene på problematferd og på alder. Ett handler om barns tidlige utvikling og et annet om internalisert problematferd. Dette er temaer som har fått økt oppmerksomhet de senere årene, både i forskning og praksis. Prinsippet om tidlig avdekking og innsats har fått gjennomslag i skoler og barnehager så vel som i barnevern og psykisk helsevern. Dessuten har internalisert problematferd blitt en fellesnevner for vansker som har en sterk emosjonell komponent, blant annet angst og depresjon. Derfor rettes fokus mot hvordan slike problemer, på samme måte som utagerende atferd, kan virke inn på barn og unges læring og utvikling.

"Sosial kompetanse og problematferd hos barn og unge" omtaler hvordan atferdsproblemer påvirkes av risiko og beskyttende faktorer. Videre handler den om klasseledelse og hvordan sosial ferdighetsopplæring og sosial kompetanse kan danne motvekt mot utviklingen av problematferd hos barn og unge. Arbeidet med alvorlige atferdsproblemer handler mye om familiebaserte tiltak der foreldre eller foresatte får råd og veiledning om hvordan de kan mestre utfordringene med aggressive eller utagerende barn. Dette er imidlertid ikke til hinder for å se nærmere på hvordan ansatte i skoler eller barnehager kan ha en kompetanse-fremmende, forebyggende og problemløsende rolle.

Barnehagens og skolens bidrag består i å skape et trygt og inkluderende miljø som formidler omsorg og struktur, og som tar hensyn til den enkelte så vel som til fellesskapet. Et sentralt utviklingsmål er selvregulering som bygger på ferdigheter i å regulere oppmerksomhet, følelser og atferd. Det forutsetter faglige og sosiale læringsmuligheter og god støtte fra voksne. Kompetanseperspektivet er derfor gjennomgående i denne boka, enten det dreier seg om elevers sosiale og skolefaglige kompetanse, læreres pedagogiske lederkompetanse eller foreldres oppdragelseskompetanse.

Tilbake til forsiden