Terje Ogden

Velkommen til Terje Ogdens hjemmeside som gir en oversikt over publikasjoner, foredrag og seminarer samt nyheter og annen nyttig informasjon. Her finner du stoff om temaer som problematferd og sosiale kompetanse blant barn og unge, klasseledelse og andre familie- og skolebaserte intervensjoner.

Hjemmesiden inneholder også stoff om arbeidet med å forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge, med særlig vekt på implementering og evaluering av evidensbasert praksis.

Terje Ogden

Nyheter

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

05.09.2023

Faksimile

Les artikkelen på forebygging.no:

https://www.forebygging.no/Artikler/2023/sosial-kompetanse-og-sosial-laring-hos-barn-og-unge/

Intervju: Hva har de siste tiårenes evalueringsstudier lært oss?

16.10.2022

Faksimile

Les intervjuet på nubu.no:

https://www.nubu.no/utgave-10/hva-har-de-siste-tiarenes-evalueringsstudier-lart-oss-article3382-2663.html

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (2. utgave)

31.05.2022

Faksimile

Denne boka gir en grundig innføring i temaene problematferd og sosial kompetanse hos barn og unge, med en oppdatert oversikt over forebyggende og problemløsende tiltak.

Boka har både et problem- og ressursperspektiv på kunnskapsbasert praksis og legger særlig vekt på tiltak som kan gjennomføres der barn hører hjemme.

Det handler om tiltak som kan trappes opp i takt med problemenes alvorlighetsgrad, samtidig som de er forankret i familie- og nærmiljø. Struktur og systematikk er fellesnevneren for mange av tiltakene, men de åpner også for at flere yrkesgrupper skal få innpass i barnehagene, skolen, og i helse- og omsorgstjenestene.

Boka henvender seg til alle som er opptatt av tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehager, skoler og lokalmiljøer. Foreldrene bør være barns viktigste omsorgspersoner, men viktige bidrag kommer også fra dem som jobber i skoler og barnehager, i tjenester for barn og familier og i frivillige organisasjoner.

Til sammen utgjør de «et lag rundt barn og unge» hjelper barn til å etablere gode relasjoner, til å lære seg grunnleggende ferdigheter, og hvordan de skal unngå risiko og mestre stress.

Kjøp boken her:

Faksimile Faksimile Faksimile

Livsmestring i skolen

03.03.2021

«Folkehelse og livsmestring» ble innført høsten 2020 med store forventinger. Men begrepsinnholdet er fortsatt uklart og det fører med seg mange utfordringer, skriver Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU.

Les mer på nubu.no:

https://www.nubu.no/utgave-7/livsmestring-i-skolen-article3240-2596.html

Skolens mål og muligheter

24.08.2020

Faksimile

Denne boka handler om kunnskapsbasert praksis i skolen, og hvordan lærere og skoler kan bidra til at flere elever lykkes. Også de med lav skolemotivasjon, som sliter, og ikke finner seg til rette.

Praksis formes av elever og lærere, og hvis skolen skal romme hele elevmangfoldet trenger den et bredere læringsbegrep som legger vekt på faglig så vel som sosial og personlig læring.

Elevene etterspør meningsfylte læringsoppgaver, og gode relasjoner til medelever, men verdsetter også lærere som er gode formidlere og klasseledere.

For lærerne handler det om å mestre mangfoldet av elever gjennom å utvikle sine relasjonsferdigheter og tilby differensiert undervisning med inkluderende aktiviteter.

Det er lærerne og elevene sammen som bestemmer innhold og tempo i skolenes utviklingsarbeid.

Blant nye innslag i læringslandskapet inngår et nytt læreplanverk, sosial og emosjonell læring, digitalisering og psykisk helsefremmende arbeid.

Boka henvender seg til alle som opptatt av inkluderende praksis i skolen og tar for seg aktuelle utfordringer og nye løsningsforslag.

Les mer på NUBU.no

Kjøp boken her:

FaksimileFaksimileFaksimile

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

30.08.2018

Faksimile

Barn og unges sosiale kompetanse og læring har kommet mye i fokus. Fra å være marginale og underfokuserte områder, både i forskning og praksis, har begrepene kommet sterkt tilbake. På forsknings- og teorisiden henger det sammen med en kraftig ekspansjon i hjerneforskningen med fokus på temaer som ‘utøvende funksjoner’ og ‘selvregulering’. På den praktiske siden har sosial og emosjonell læring (SEL) fått mye oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt. Blant annet har utredningen om Framtidens skole (NOU, 2015:8) anbefalt sosial og emosjonell læring som ett av fire satsingsområder i skolen. En Stortingsmelding har fulgt opp dette og signalisert at skolen vil få økt ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse (Meld. St. nr. 28, 2015-2016). Dette kommer i tillegg til stor interesse og aktivitet i barnehager og skoler for barn og unges sosial kompetanse og sosiale ferdigheter.

Les mer på Forebygging.no

http://handling.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Sosial-kompetanse-og-sosial-laring-hos-barn-og-unge1/

Adolescent Mental Health, Prevention and intervention (2nd ed.)

17.11.2018

Faksimile

Adolescent Mental Health, Prevention and intervention

Terje Ogden and Kristine Amlund Hagen

Series: Adolescence and Society

Adolescence is a period characterized by both increased susceptibility to risks and new-found strength to withstand them. Whilst most young people are well equipped to manage the changes associated with growing up, other maladjusted and marginalized adolescents already have, or are at risk of developing, mental health problems.

Adolescent Mental Health: Prevention and Intervention is a concise and accessible overview of our current knowledge on effective treatment and prevention programs for young people with mental health problems. Whilst addressing some of the most common mental health issues among young people, such as behavioral problems and drug-related difficulties, it also offers a fuller understanding of the evidence-based treatment and prevention programs that are built upon what we know about how these behavioral and emotional problems develop and are sustained.

The volume illustrates contemporary and empirically supported interventions and prevention efforts through a series of case studies. It has been fully updated in line with the latest NICE and DSM-V guidelines, and now includes an added chapter on implementation, and what factors facilitate implementation processes of intervention efforts.

Adolescent Mental Health: Prevention and Intervention will be essential reading for students and practitioners in the fields of child welfare and mental health services, and any professional working with adolescents at risk of developing mental health problems.

Link to Amazon.com

Anvendelse av forskningskunnskap

17.11.2018

Faksimile

Anvendelse av forskningskunnskap

Terje Ogden

Det brukes mye ressurser på utviklings- og forskningsprosjekter i skolen. Disse kan bidra til å forbedre skolens praksis for elevene og lærere. Men ofte viser det seg at prosjektene ikke innfrir forventningene til dem og at forskningskunnskapen ikke brukes i skolen. Det er med andre ord et gap mellom praksis og forskning. Økt bruk av forskningskunnskap i skolen forutsetter at den oppleves som forståelig og relevant av skolens praktikere, og det kan forhåpentligvis dette heftet gjøre noe med. Her beskrives en del praksisrelevante forskningstemaer i skoleverdenen, og hvordan skoler og lærere med fordel kan bidra, men også ta i bruk forskningskunnskap i arbeidet sitt. Et annet hovedtema er hvilke forhold som hemmer eller fremmer mobilisering av kunnskap i skolen.

Forfatter: Terje Ogden

Utgivelsesår: 2018; 80 sider; 1. utgave ; Bokmål

ISBN/EAN: 9788205520769

Link: https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Grunnskolelaererutdanning/Anvendelse-av-forskningskunnskap

Ny i 2017: Innføring i spesialpedagogikk (5. reviderte utgave)

02.08.2017

Faksimile

Innføring i spesialpedagogikk (5. reviderte utgave)

Denne boka er en oppdatert versjon av et standardverk som gjennom to ti-år har vært flittig brukt for å introdusere det spesialpedagogiske fagfeltet for norske lærere.

Mens spesialundervisningens organisering, omfang og resultater stadig debatteres, så har behovet for spesialpedagogisk erfarings- og forskningskunnskap bare økt. Det er glidende overganger mellom spesialundervisning, tilpasset opplæring og ordinær undervisning og i dagens skole trengs kunnskap og kompetanse på alle de tre fagområdene.

Dette avspeiles blant annet i den økte interessen for og satsingen på spesialpedagogisk forskning. Ved siden av å gi en innføring i fagområdets utvikling og status, gir denne boka en oppdatert innføring de vanligste former for lærevansker og funksjonshemninger.

Spesialpedagogikk har fremdeles en foregangsfunksjon i skolen gjennom å ta inkludering, differensiering og individualisering på alvor. Samtidig trenger elever med spesialpedagogiske behov det samme som alle andre elever; et trygt læringsmiljø og god undervisning (Gyldendal Akademisk; Oslo).

Ny i 2017: Lädarskap i klassen

02.08.2017

Faksimile

Lädarskap i klassen

Färdigheter i ledarskap är den viktigaste förutsättningen för att lärare ska lyckas i sitt arbete. Undervisning och ledning är kärnan i läraryrket och målet är att skapa en god lärmiljö där eleverna kan utveckla sina kunskaper och sociala förmågor.

Elever trivs och lär sig bäst i sociala sammanhang och de har stort behov av kontakt med varandra. Därför kan man förvänta sig liv och rörelse i skolan. Bråk, oro och konflikter kan uppstå när elever samspelar och får utveckla sig.

Samtidigt finns det behov av arbetsro på lektionerna för att eleverna ska ha möjlighet att lyssna på läraren och på varandra, fördjupa sig i en text, lösa problem eller helt enkelt få arbeta i fred.

Ledarskap i klassen ger en översikt över vad forsknings- och facklitteraturen har att säga om ledarskap i klassrummet. Principer för praktik beskrivs utifrån olika teoretiska perspektiv, tillsammans med den forskning och de erfarenheter de baseras på.

Även om det råder en utbredd enighet om att vissa principer fungerar bättre än andra, är ledarskap också en fråga om vilka mål och värderingar lärare prioriterar. Lärare, studenter på lärarutbildningar och andra med intresse för skolans interna aktiviteter kommer att finna givande material för debatt, inspiration och eftertanke i boken. (Studentlitteratur; Lund).

Ny i 2017: Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents 3rd edn (John R. Weisz& Alan E. Kazdin - red.)

02.08.2017

Faksimile

Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents 3rd edn (John R. Weisz& Alan E. Kazdin - red.)

Widely regarded as the standard reference and text on evidence-based therapies-- and now substantially revised-- this book has introduced tens of thousands of clinicians and students to exemplary treatments for social, emotional, and behavioral problems in children and youth.

Concise chapters focus on specific psychotherapy models. The developers of the respective approaches review their conceptual underpinnings, describe how interventions are delivered on a session-by- session basis, and summarize what the research shows about treatment effectiveness.

The book explores important questions and challenges facing the field and identifies best practices for treatment dissemination in real-world clinical contexts. (The Guilford Press, New York & London).

Chapter 13. Terje Ogden, Elisabeth Askeland, Bernadette Christensen, Terje Christiansen og John Kjøbli: Crossing national, cultural and language barriers: Implementing and testing evidence-based practices in Norway.

 

New to This Edition:

*Existing chapters significantly revised with the latest treatment research.
*Chapters on assessment, personalizing evidence-based therapies, clinical implications of developmental psychopathology, and advances in neuroscience.
*Coverage of additional clinical problems (self-injury and suicidal ideation, bulimia nervosa, encopresis) and treatments (Early Start Denver Model for autism spectrum disorder, Internet-assisted and technology-enhanced interventions).
*Chapters on implementation in complex mental health systems, as well as international models.

Lenke til Amazon.com

Trening av foreldreferdigheter og barn med kombinasjonen ADHD og alvorlige atferdsproblemerr

29.02.2015

Faksimile

Les artikkelen (PDF)

Skoleprogram bedrer læringsmiljøet

15.10.2015

Faksimile

Den første av flere resultatartikler fra en stor norsk evalueringsstudie av PALS-modellen er nå publisert og viser positive resultater på problematferd, klassemiljø og inkludering i skolen. God implementeringskvalitet er viktig for resultatene.

Les mer på forebygging.no

Toåringen er mest aggressiv

19.02.2015

Faksimile

Barn som er mye sinte, kan få problemer senere. Men barn som er triste og engstelige, får enda større problemer.

Les mer på forskning.no

Ny i 2015: Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

04.02.2015

Faksimile

Boka tar for seg atferdsproblemer som et uttrykk for manglende sosial kompetanse, og legger vekt på hvordan problemene kan forebygges og reduseres gjennom mestrings- og kompetansefremmende tiltak i et stimulerende læringsmiljø.

For ansatte i barnehager og skoler handler det om å kombinere kompetanse i gruppe- og klasseledelse med undervisnings-ferdigheter og ferdigheter i kontakten med barn og unge. Barn og unge trenger en kombinasjon av sosiale og skolefaglige ferdigheter for å mestre utfordringene gjennom oppveksten, og for å lykkes faglig og sosialt.

Og sist, men ikke minst er barn og unges atferd og prestasjoner et spørsmål om hvordan familien formidler omsorg og støtte, og om de foresattes oppdragelsesferdigheter. Problematferd kommer til uttrykk på mange måter, og på mange arenaer, som et uttrykk for samvirke mellom individuelle kjennetegn og miljømessige påvirkninger. Tematisk har derfor denne boka fokus på inkludering og hvordan tilbud og tiltak kan tilpasses mangfoldet blant barn og unge.

Les mer

Hvordan implementere ny kunnskap i psykisk helsetjeneste

07.01.2015

Faksimile

Det er en kunst å sette ny kunnskap og nye behandlingsmodeller ut i praksis. Hva hemmer eller fremmer implementeringsarbeidet? Dette var tema for et miniseminar under Schizofrenidagene i 2014. Ensidig opplæring og veiledning er ikke nok, sier Terje Ogden.

15 års erfaring med å implementere evidensbaserte programmer innen feltet barn og unge med atferdsvansker har gitt Terje Ogden solid kunnskap om implementering. Hvilke strategier virker? Hvor ligger utfordringene, f.eks. når en skal sette behandlingsmodeller fra andre land ut i praksis i Norge.

Ogden ser klare likhetstrekk mellom sine egne erfaringer med programmer for arbeid med barn og unge - og rus- og psykisk helsefeltets implementering av programmer f.eks. Illness Management and Recovery (IMR) og Assertive Community Treatment (ACT) - modellen.

Les mer

Ny i 2014: Adolescent Mental Health. Prevention and Intervention

09.05.2014

Bok

Adolescence is a period of rapid growth, maturing individuality, vulnerabilities and fortitude. Fortunately, most youths go through this period of life in a healthy way, but some do not. Adolescent Mental Health: Prevention and Intervention is a concise and accessible overview of our current knowledge on effective treatment and prevention programs for youths who have developed, or are at risk of developing, mental health problems.

Ogden and Hagen's introduction to "what works" in the promotion of adolescent mental health addresses some of the most common mental health problems among young people, and how these problems might be prevented or ameliorated through professional and systematic efforts.

The volume illustrates contemporary and empirically supported interventions and prevention efforts through a series of case studies, and covers some of the most prevalent mental health conditions affecting today's youth; externalizing, internalizing and drug use problems.

Within an ecological and transactional framework, the book discusses how psychopathologies may develop and the risks and protective factors associated with these. The problem-oriented perspective on risk and mental health problems is combined with a focus on social competence and other protective factors.

Les mer

Voldsforebygging

02.09.2013

Faksimile

Er det viktigere å få unge til å slutte å røyke enn å hindre dem i å slå?

Les mer (PDF)

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen (Bedre skole)

18.03.2013

Bok

Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen?

Når elever med atferdsproblemer ser tilbake på sin skolegang, kan det virke som nesten alle har negative erfaringer, liten tro på egne læringsferdigheter og manglende læringslyst.

Det er et stort nederlag å avslutte grunnskolen med et vitnemål som er så dårlig at en ikke har lyst til å vise det fram, eller når en etter 10 års skolegang mangler både formell og reell kompetanse for å klare seg videre i livet.

Les mer (PDF)

Ny i 2012: Klasseledelse. Praksis, teori og forskning

29.11.2012

Faksimile

Terje Ogden:
Klasseledelse. Praksis, teori og forskning.

Ferdigheter i klasseledelse er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i sitt arbeid. Undervisning og aktivitetsledelse er kjernen i lærerhåndverket, og målet er å skape et godt læringsmiljø hvor elver kan utvikle seg faglig og sosialt. Boka gir oversikt over forsknings- og faglitteraturen om klasseledelse. Prinsipper for praksis beskrives ut fra ulike teoretiske perspektiver, sammen med forskningen og erfaringene de bygger på.

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

18.09.2012

Faksimile


Les mer på forebygging.no

Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge

25.01.2012

Bok

Evidensbasert praksis handler om forskningsbaserte tiltak mot et bredt spekter av barne- og ungdomsproblemer. Det er et aktuelt begrep for skole og undervisning.

Begrepet har fått gjennomslag og innpass på fagområder som psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Samtidig knytter det seg usikkerhet til hva evidensbasert praksis står for og tilnærmingen har vært omdiskutert i Norge så vel som internasjonalt.

Boka gir en bred innføring i evidensbasert praksis og drøfter hvilke muligheter og utfordringer slik praksis innebærer. Sentralt i evidensdebatten står spørsmålet om hva praksis skal inneholde og hvor tett forholdet mellom forskning og praksis bør være.

Et annet viktig tema er hvordan forskningskunnskap skal anvendes slik at tiltak virker i praksis. Det handler om implementering og har fått en bred omtale i boka.

Treatment of drug abuse: Here’s what works

20.06.2012

Faksimile


Les mer på sciencenordic.com

Skole-Norges bortgjemte elever

25.12.2011

Faksimile


Les mer på utdanningsnytt.no

Lærerutdanning for skoleflinke

25.12.2011

Faksimile


Les mer på utdanningsnytt.no

Modeller for rusbehandling - en kunnskapsoversikt

25.12.2011

Det er store variasjoner blant ungdom når det gjelder hvor gamle de er når de prøver rusmidler for første gang, hvilke typer rusmidler de prøver, samt hvor mye og hvor hyppig de ruser seg. Variasjonene er også store når det gjelder spørsmålet om hvorfor ungdom ruser seg og hvilke tilleggsproblemer de kan ha. Uavhengig av variasjoner i type og grad, er rusproblemer hos ungdom en utfordring for personer og miljøer som arbeider for å begrense skadevirkningene gjennom forebygging og behandling. Det finnes imidlertid ingen gylden regel for hvordan en behandler rusproblemer, men det finnes ulike tilnærminger eller modeller som kan passe for ungdom med ulike kjennetegn, behov og utfordringer.

Les mer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

25.12.2011

Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt intervensjonsform. Utfordringene knytter seg særlig til hvordan en kan sikre varighet og generalisering av lærte ferdigheter og vedvarende miljøstøtte for sosialt kompetent atferd.

Les mer

Implementeringskvalitet - om å få tiltak til å virke: En oversikt

25.12.2011

Hvordan kan klinikere overføre resultatene fra forskning om virksomme tiltak til ordinær praksis? Positivt behandlings- eller tiltaksutbytte forutsetter høy implementeringskvalitet. Gode støttestrukturer samt en viss grad av standardisering og kontroll med gjennomføringen er derfor nødvendig når empirisk støttede tiltak skal integreres i praksis.

Les mer

Motviljen mot evidens i utdanningssystemet

25.12.2011

Evidensbasert praksis og evidensbasert undervisning kritiseres heftig fra flere hold, selv om knapt noen har gjort noen erfaringer med slik praksis i Norge. Sa hvorfor denne uviljen mot å ta i bruk pedagogisk forskning om metoder som oker elevenes laringsutbytte? Artikkelen tar sitt utgangspunkt i en tidligere utgave av Bedre Skole der evidens var et hovedtema.

Les mer

How work "works" wherever it is tried: the Global Implementation Conference 2011

31.10.2011

http://www.preventionaction.org/

Forebygging.no: Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

21.05.2009

Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, for å bli sosialt akseptert og for å etablere vennskap.

Les mer

Ny artikkel i SPOR

13.05.2009

SPOR

Sosial kompetanse i endringsarbeid med barn og unge: ”Vi som jobber med barn og unge med atferdsproblemer, har alt for ensidig fokus på problemet, og for lite fokus på hvilken atferd vi ønsker oss isteden.”

Les artikkelen fra SPOR her (PDF format).

Ny i 2009: Sosial kompetanse og problematferd i skolen.

13.05.2009

Faksimile

Sosial kompetanse og problematferd i skolen, 2. utgave.

I denne boka kombineres et problem- og ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av sosiale ferdigheter og problematferd. Boka henvender seg til lærere og andre ansatte i skolen, til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi. Andre som vil holde seg oppdatert vil også finne mye interessant og praktisk anvendbar innsikt.

Les mer

Ny i 2008

01.01.2009

Faksimile

Anne-Lise Rygvold og Terje Ogden (red.):
Innføring i spesialpedagogikk. 4. utgave.

Den nye utgaven av Innføring i Spesialpedagogikk har fått et nytt kapittel om spesialpedagogisk praksis som i dag kjennetegnes av mangfold og fleksibilitet. Boka har også fått et kapittel om matematikkvansker mens de øvrige kapitlene er revidert i tråd med de siste årenes utvikling på det spesialpedagogiske praksis og forskningsfeltet.

Les mer

Atferdssenteret 10 år

01.01.2009

Last ned artikkel her (PDF format).

Disiplin i skolen

01.01.2009

Den gode skolen

Lydklipp fra Norgesglasset på NRK Radio (Mars 2007)

Nyhetsklipp

01.01.2009

"Det forhandles om alt som går an å forhandles om, være seg lekser, innetider eller lommepenger. Norske barn har lov til å ha en mening, og foreldre og barn forhandler nesten som likeverdige parter. Dette er med på å styrke barnas selvoppfatning og selvtillit, sier Terje Ogden ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis."
Les mer på Dagsavisen.no

"Barn er vant til å bli behandlet på en demokratisk måte i sin familie, at de blir hørt når avgjørelser skal tas. Det tar de med seg inn i klassen. Men 20-30 barn kan ikke diskutere hele tiden, det må være avtale mellom lærer og elever at når timen begynner må det være klare regler, sier Ogden."
Les mer på NRK.no

"Mye tyder på at skolen er moden for et omfattende moderniseringsprosjekt og at læreplanen bør gjøres mer elevsentrert, hevdet nylig forskningsleder Terje Ogden ved Atferdsenteret Unirand, Universitetet i Oslo, i boka "Kvalitetsskolen".

"Det er behov for mer elevsentrerte læreplaner som tar hensyn til og utnytter deres erfaringsbakgrunn og kulturelle uttrykksformer."
Les mer på Forskning.no

Videointervju: Forebygging.no

01.01.2009

Den gode skolen

De første resultatene fra evalueringen av MST i fire fylkeskommuner er klar, - de viser at metoden for behandling av atferdsvanskelige ungdommer har god effekt.

Terje Ogden presenterer her i video intervjuet både metoden samt resultatene av evalueringen.

Les mer

Publikasjoner

Ny i 2022

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

Terje Ogden:

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (2. utgave).

Gyldendal Akademisk 2022

Ny i 2020

Skolens mål og muligheter

Terje Ogden:

Skolens mål og muligheter

Gyldendal Akademisk 2020

Ny i 2017

Innføring i spesialpedagogikk

Anne-Lise Rygvold og Terje Ogden (red.):

Innføring i spesialpedagogikk (5. reviderte utgave)

Gyldendal Akademisk 2017

Ny i 2017

Lädarskap i klassen

Terje Ogden:

Lädarskap i klassen

Studentlitteratur 2017

Ny i 2017

Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents

John R. Weisz& Alan E. Kazdin - red.:

Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents 3rd edn

The Guilford Press 2017

Ny i 2015

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

Terje Ogden:

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.

Gyldendal Akademisk 2015

Ny i 2014

Adolescent Mental Health. Prevention and Intervention

Terje Ogden og Kristine Amlund-Hagen:

Adolescent Mental Health. Prevention and Intervention.

Routledge, London 2014

Ny i 2012

Klasseledelse

Terje Ogden:

Klasseledelse. Praksis, teori og forskning.

Gyldendal Akademisk 2012

Ny i 2012

Evidensbasert praksis

Terje Ogden:

Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge.

Gyldendal Akademisk 2012

Ny i 2009

Sosial kompetanse

Terje Ogden:

Sosial kompetanse og problemadferd i skolen.
2. utgave.

Gyldendal Akademisk 2009

Ny i 2008

Innføring i spesialpedagogikk

Anne-Lise Rygvold og Terje Ogden (red.):

Innføring i spesialpedagogikk.
4. utgave.

Gyldendal Akademisk 2008

Ny i 2006

Skolens mål

Terje Ogden:

Skolens mål og muligheter.

Statens Folkhälsoinstitut

Ny i 2004

Kvalitetsskolen

Terje Ogden:

Kvalitetsskolen.

Gyldendal Akademisk

Ny i 2003

Nettverk & Økologi

Klefbeck og Ogden:

Nettverk og Økologi.
Om problemløsende arbeid med barn og unge (revidert utgave).

Gyldendal Akademisk